Krisberedskap och Totalförsvar

Gör rätt förberedelser

Är ni rätt förberedda för att er verksamhet ska fungera under en kris eller ett krig? Basalt kan hjälpa er med att kartlägga behoven inom krisberedskap och totalförsvar och föreslå nödvändiga åtgärder för att säkerställa att er verksamhet kan fortsätta att fungera.

Vad har ni lärt er
av Covid-19?

Vi har varit drabbade av Covid 19 i två år. Alla delar av samhället har deltagit i arbetet för att hantera pandemin. Även om krisen inte är över, finns det många erfarenheter att utvärdera, för att leda till konkreta förbättringar.

En utvärdering ska generera möjligheter till förbättringar och förändringar, samt ge upphov till nya idéer och utveckling för en verksamhet eller organisation. Det är viktigt att se att en utvärdering kan leda till något positivt, även om det innebär en djupare granskning och utmaning av den egna verksamheten. Den är vanligtvis av beskrivande art och fylld av fakta för att mottagaren ska öka sin förståelse och kunskap inom ett visst område.

Exempel på aspekter som kan utvärderas:

 • Ledning och styrning
 • Struktur och samverkan
 • Processer och arbetssätt
 • Kompetenser och resurser

En utvärdering av Covid 19 kan sannolikt ge värdefulla erfarenheter för hantering av andra kriser och för uppbyggnad av totalförsvaret. Även om ni tidigare kan ha genomfört en utvärdering under pandemin kan det nu vara motiverat att genomföra en uppföljning och fördjupning med stöd av för er nya aktörer.

Basalt stödjer er gärna i utvärderingen av ert arbete under Covid 19. Våra medarbetare har kompetens och mångårig erfarenhet inom många olika delar av samhället, såväl civila som militära, samt offentliga och privata. Vi utgår från uppsatta mål och inhämtar information från olika källor både internt och externt. Konkreta förslag till åtgärder på kort och lång sikt tas fram.

Erfarna, drivande och lösningsorienterade

Vår främsta tillgång är kunskapen, färdigheterna och drivkraften hos våra medarbetare. För att kunna hitta den bästa möjliga lösningen för er unika verksamhet erbjuder vi konsulter med mångårig erfarenhet inom sina respektive specialområden, såväl på nationell som regional och lokal nivå. Vi kan hjälpa er med att utveckla er förmåga att klara av utmaningar och påfrestningar, såväl förväntade som oväntade, i fredstid och krig.

Vårt fokus vid krisberedskap är att stärka verksamhetens totala förmåga. Det gör vi i regel genom att höja riskmedvetenheten hos organisationens medarbetare. Att skapa en stabil grundförståelse som medför att ni gör rätt prioriteringar när krisen väl uppstår. Vår utgångspunkt i arbetet med krisberedskap och totalförsvar grundar sig i bibehållen effektivitet och vardagsnytta.

Riskhantering

Vi stödjer kunder i arbetet med att sortera och prioritera deras verksamhet utifrån ett riskbaserat synsätt. Vi bistår kunden med att identifiera risker och med vägledning kring vilken skyddsnivå verksamheter, verksamhetsdelar och tekniska system behöver och vilka åtgärder som måste till för att upprätthålla fastställd skyddsnivå.

Vi erbjuder en risk- och sårbarhetsanalys för att frigöra resurser för till exempel en kontinuitetsanalys för att öka er handlingsfrihet och hanteringsförmåga vid större störningar, höjd beredskap och krig.

Kontinuitetshantering

Kontinuitetshantering handlar om att planera och skapa förutsättningar för att upprätthålla sin verksamhet på en tolerabel nivå, oavsett vilka störningar som verksamheten kan komma att utsättas för. Det innebär även att skapa en bättre kontroll över sina kritiska verksamheter och processer, samt de åtgärder som måste vidtas för upprätthållandet av dessa.

Samhällets samlade förmåga att hantera och minska effekterna av fredstida kriser skapar den grundläggande förmågan som Sverige behöver för att hantera kriser, höjd beredskap och krig. Kontinuitetshantering inom samhällsviktiga verksamheter är ett sätt att öka samhällets och Sveriges handlingsfrihet och hanteringsförmåga vid större störningar.

Basalt har erfarenhet av att bedriva kontinuitetshanteringsprocesser och kunskap om vedertagna modeller för kontinuitetshantering, samt standarder kopplat till detta, både från ett IT-skyddsperspektiv, cybersäkerhet samt ett krisberedskaps- och totalförsvarsperspektiv.

 

 

Scenariobaserad krisberedskap

Kriserna som drabbar oss kan se olika ut. Från kortvariga och begränsade i en enskild verksamhet till långvariga och komplexa samhällskriser med många inblandade aktörer där även befolkningen drabbas.

Oavsett om krisen är kortvarig och begränsade eller av omfattande karaktär så riskerar verksamheten att tappa sin effektivitet om inte rätt form av krisberedskap har planerats på förhand. Avbrott på infrastruktur och försörjning av olika slag kan vara kännbara. Då är det vitalt att fokus ligger på att så snabbt som möjligt återställa och minimera påverkan av produktivitet och leverans av varor och tjänster.

Det försämrade säkerhetspolitiska läget ställer ökade krav på den svenska totalförsvarsförmågan. Myndigheter har av regeringen fått uppdraget att återuppta planeringen för civilt försvar. I den planeringen är scenarier en central byggsten. Vi hjälper er att utveckla relevanta byggstenar för att handskas med till exempel tekniska och sociala sårbarheter i er verksamhet.

Med scenarier för planering för civilt försvar avses typfall, som är ett slags händelsescenarier, samt kontextscenarier, som är ett slags omvärldsscenarier. Målet med vår scenarioplanering är att hitta robusta strategier, det vill säga att hjälpa er verksamhet att under osäkerhet besluta om åtgärder och planer som kan fungera oavsett framtida omvärlds- eller händelseutveckling.

 

Vad kan Basalt göra
för er verksamhet?

 • Vi kan stödja er i kontinuitetshantering och övrigt systematiskt säkerhetsarbete
 • Vi kan sätta samman utvecklande insatser för chefer och andra nyckelbefattningshavare kring ledning och styrning i kris och krig
 • Vi kan göra nulägesanalyser av er förmåga
 • Vi kan göra hot- och riskanalyser
 • Vi kan stödja er med planering
 • Vi kan hjälpa er att ta tag i er uppgift inom totalförsvaret
 • Vi kan stödja er med utbildning och övning
 • Vi kan vara ett bollplank
 • Vi kan hjälpa er med informationssäkerhet
 • Vi kan stötta er med säkerhetsskyddsanalyser som utgår från Sveriges säkerhetsskyddslagstiftning
 • Vi kan bistå med att identifiera risker och vilka åtgärder som bör vidtas för att vidmakthålla er säkerhetsskyddsnivå
 • Vi kan bland annat stötta er i arbetet med säkerhetsanalyser, penetrationstester, samt införandet av säkra ledningssystem
 • Få tips och inspiration från Basalt
  Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt fält

Ligg steget före

Låt Basalt ansvara för ert verksamhetsskydd.
Kontakta oss så guidar vi er rätt!

Kontakta oss