Krisberedskap

Gör rätt förberedelser för att klara kris och krig.

Anar ni orosmoln på horisonten eller befarar bristande redundans? Är verksamhetens digitalisering tillräckligt säker? Är organisationens nationella och internationella beroenden kartlagda? Basalt hjälper er med nödvändig krisberedskap för att verksamheten ska fungera även under kris- och krigstider.

Basalt är ett stöd för verksamheten.

Vi är med er hela vägen – från vardagens nuläge till stärkt krishanteringsförmåga vid skarpt läge. Om du leder en kommun, en region, en myndighet eller ett företag och är delaktig i totalförsvarets uppbyggnad kan vi bistå med stöd i processen som berör krisberedskap. Alternativt introducerar vi grunderna i krisberedskap och totalförsvar under några timmar för ledningsgruppen, nämnder eller styrelser.

Din verksamhets unika behov styr våra insatser.

Krisberedskap för olika scenarion.

Kriserna som drabbar oss kan se olika ut. Från kortvariga och begränsade i en enskild verksamhet till långvariga och komplexa samhällskriser med många inblandade aktörer där även befolkningen drabbas.

Oavsett om krisen är småskalig eller omfattande så riskerar verksamheten att tappa sin effektivitet om inte rätt form av krisberedskap har vidtagits på förhand. Avbrott som dessa kan vara kännbara och då är det vitalt att fokus ligger på att så snabbt som möjligt återställa och minimera påverkan av produktivitet och leverans av varor och tjänster.

Seniora konsulter med lång erfarenhet.

Vänd dig till någon som kan krisberedskap på djupet. Basalt består av seniora konsulter med bakgrunder från bland annat Krisberedskapsmyndigheten (KBM), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Länsstyrelsen, Försvarsmakten, kommuner, Regeringskansliet, andra statliga myndigheter samt räddningstjänst. Vårt team har bred kompetens och lång erfarenhet inom krisberedskap och totalförsvar, även när det gäller skarpa krislägen och avgörande beslutsfattande på den högsta nivån.

Vad är er prioritet vid händelse av kris eller krig?

Vårt fokus vid krisberedskap är att stärka verksamhetens totala förmåga. Det gör vi i regel genom att höja riskmedvetenheten hos organisationens medarbetare. Att skapa en stabil grundförståelse som medför att ni gör rätt prioriteringar när krisen väl uppstår. Basalts utgångspunkt i arbetet med krisberedskap och totalförsvar grundar sig i bibehållen effektivitet och vardagsnytta.

Vad kan Basalt göra för er verksamhet?

  • Vi kan vara ett bollplank
  • Vi kan göra nulägesanalyser av er förmåga
  • Vi kan stödja er med planering
  • Vi kan stödja er med utbildning och övning
  • Vi kan göra hot- och riskanalyser
  • Vi kan stödja er i kontinuitetshantering och övrigt systematiskt säkerhetsarbete
  • Vi kan sätta samman utvecklande insatser för politiker, verkställande direktörer och högre chefer om ledning och styrning i kris och krig.

Ligg steget före.

Intresserad av ett första möte där vi diskuterar verksamhetens behov? Boka ett möte redan idag och öka er förmåga att möta kriser.