Krisberedskap och Totalförsvar

Gör rätt förberedelser för att klara kris och krig.

Anar ni orosmoln på horisonten? Är ni rätt förberedda för att verksamheten ska fungera under en kris eller ett krig? Basalt kan hjälpa er med att kartlägga behoven inom krisberedskap och totalförsvar och föreslå nödvändiga åtgärder för att verksamheten ska fungera även under kris- och krigstider.

 

 

 

Utvärdering av ert arbete under Covid-19

Vi har nu varit drabbade av Covid 19 i ett år!

Alla delar av samhället har deltagit i arbetet för att hantera pandemin, vissa mer än andra. Även om krisen inte är över än finns många erfarenheter som behöver utvärderas och leda till konkreta förbättringar.

Syftet med en utvärdering är att generera möjligheter till förändring och ge upphov till nya idéer och utveckling för en verksamhet eller organisation. Det är viktigt att se att utvärdering kan leda till något positivt, även om det innebär en djupare granskning av den egna verksamheten.

Utvärderingar är vanligtvis av beskrivande art och fylld av fakta för att mottagaren ska öka sin förståelse och kunskap inom ett visst område. Det handlar om att bearbeta ett speciellt problem eller ämne och resonera sig fram till väl underbyggda slutsatser och incitament till förbättringar.

Exempel på aspekter som kan utvärderas:

 • Ledning och styrning.
 • Struktur och samverkan.
 • Processer och arbetssätt.
 • Kompetenser och resurser.

I det läge som vi nu befinner oss kan utvärdering av Covid 19 även ge värdefulla erfarenheter för hantering av övriga kriser och uppbyggnad av totalförsvaret. Även om ni har genomfört en utvärdering under pandemins tidigare skeden kan det vara motiverat att genomföra en uppföljning och fördjupning med stöd av för er nya aktörer.

Basalt stödjer er gärna i utvärderingen av ert arbete under Covid 19. Våra medarbetare har kompetens och mångårig erfarenhet inom många olika delar av samhället, såväl civila som militära, såväl offentliga som privata. Vi utgår från uppsatta mål och inhämtar information från olika källor både internt och externt. Konkreta förslag till åtgärder på kort och lång sikt tas fram.

Kontakta oss för ett första samtal om hur ert arbete skulle kunna utvärderas och hur ni som organisation skulle kunna få incitament för förbättring av er krishanteringsförmåga.

Vi stödjer er verksamhet

Vi är med er hela vägen – från vardagens nuläge till stärkt krishanteringsförmåga vid skarpt läge. Om du leder en kommun, en region, en myndighet eller ett företag och är delaktig i totalförsvarets uppbyggnad kan vi bistå med stöd i processen. Alternativt introducerar vi grunderna i krisberedskap och totalförsvar under några timmar för ledningsgruppen, nämnder eller styrelser.

Din verksamhets unika behov styr våra insatser.

Krisberedskap för olika scenarion.

Kriserna som drabbar oss kan se olika ut. Från kortvariga och begränsade i en enskild verksamhet till långvariga och komplexa samhällskriser med många inblandade aktörer där även befolkningen drabbas.

Oavsett om krisen är småskalig eller omfattande så riskerar verksamheten att tappa sin effektivitet om inte rätt form av krisberedskap har planerats på förhand. Avbrott som dessa kan vara kännbara och då är det vitalt att fokus ligger på att så snabbt som möjligt återställa och minimera påverkan av produktivitet och leverans av varor och tjänster.

Erfarna, drivande och lösningsorienterade

Vår främsta tillgång är kunskapen och drivkraften hos våra medarbetare. För att kunna hitta den bästa möjliga lösningen för er verksamhet erbjuder Basalt konsulter som alla har många års erfarenhet inom sina respektive specialområden såväl på nationell som regional och lokal nivå. Med deras kompetens kan Basalt hjälpa till med att utveckla en verksamhets förmåga att klara av utmaningar, såväl förväntade som oväntade.

Vad är er prioritet vid händelse av kris eller krig?

Vårt fokus vid krisberedskap är att stärka verksamhetens totala förmåga. Det gör vi i regel genom att höja riskmedvetenheten hos organisationens medarbetare. Att skapa en stabil grundförståelse som medför att ni gör rätt prioriteringar när krisen väl uppstår. Basalts utgångspunkt i arbetet med krisberedskap och totalförsvar grundar sig i bibehållen effektivitet och vardagsnytta.

Vad kan Basalt göra för er verksamhet?

 • Vi kan vara ett bollplank
 • Vi kan göra nulägesanalyser av er förmåga
 • Vi kan stödja er med planering
 • Vi kan stödja er med utbildning och övning
 • Vi kan göra hot- och riskanalyser
 • Vi kan stödja er i kontinuitetshantering och övrigt systematiskt säkerhetsarbete
 • Vi kan sätta samman utvecklande insatser för politiker, verkställande direktörer och högre chefer om ledning och styrning i kris och krig.

Ligg steget före.

Intresserad av ett första möte där vi diskuterar verksamhetens behov? Boka ett möte redan idag och öka er förmåga att möta kriser.