Maximera er motståndskraft och kapacitet

Krisberedskap och Totalförsvar

Är er organisation förberedda på hur ni ska verka under en kris eller krig? Basalt kan hjälpa att identifiera era behov inom krishantering och totalförsvar, och rekommendera åtgärder för att säkerställa att organisationen kan verka effektivt under störda förhållanden, höjd beredskap och krig.

Basalt kan bistå er organisation med utvärderingar

Erfarenheter och utvärderingar

Utvärderingar innebär vanligtvis att samla in och analysera relevant data och information om er organisation för att nå välgrundade slutsatser och identifiera potentiella förbättringsområden. En utvärdering ska generera möjligheter till förbättringar och förändringar, samt ge upphov till nya idéer och utveckling för er organisation. Det är viktigt att se att utvärderingar leder till något positivt, även om det innebär en djupare granskning och utmaning av den egna verksamheten. Den är vanligtvis mycket beskrivande och faktabaserad för att mottagaren ska öka sin förståelse och kunskap inom ett visst område

Exempel på aspekter som kan utvärderas inkluderar:

 • Ledning och styrning
 • Struktur och samverkan
 • Processer och arbetssätt
 • Kompetenser och resurser

Våra medarbetare har gedigen kompetens och mångårig erfarenhet från olika sektorer, inklusive det civila som militära, det offentliga och privata. Vi utgår från de uppsatta mål vi tagit fram tillsammans med er och inhämtar information från olika källor både internt och externt. Därefter utvecklar vi konkreta förslag på kort- och långsiktiga åtgärder.

Tveka inte att kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig att utvärdera ditt arbete och förbättra dina färdigheter i krishantering.

Expertkonsulttjänster

Utnyttja kunskapen och drivkraften hos vårt erfarna team

På Basalt är våra anställda vår mest värdefulla tillgång. Deras kunskap och drivkraft gör att vi kan leverera effektiva, lösningsorienterade konsulttjänster till företag i alla storlekar. Vårt team av erfarna konsulter har en stor bredd av expertis inom diverse områden och har arbetat på nationell, regional och lokal nivå. Med deras expertis är vi väl rustade för att hjälpa ert företag att utveckla den motståndskraft som behövs för att lyckas inför utmaningar, både förväntade och oväntade.

Implementering av riskhanteringsstrategi

Risk- och sårbarhetsanalys

Vi kan hjälpa ert företag med processen att identifiera, analysera och hantera olika risker. Detta kan inkludera att identifiera potentiella hot mot er organisation eller er verksamhet, att analysera hur stor risk dessa hot utgör och att vidta åtgärder för att minimera eller hantera dessa risker. Vi kan också bistå med att implementera olika strategier för att skydda mot eller hantera olika risker.

Vårt tillvägagångssätt är anpassat till ditt företags specifika behov och vi är dedikerade att stödja er i varje steg på vägen.

Genom planering och implementering kan vi

Säkerställa resiliens

På Basalt är vår prioritet inom krishantering att stärka den övergripande motståndskraften och kapaciteten hos ert företag. Vi åstadkommer detta genom att höja riskmedvetenheten och säkerställa att dina anställda har en solid grund för förståelse, vilket gör att de kan fatta informerade beslut i kris- eller krigstider. Vårt tillvägagångssätt för krishantering och totalförsvar fokuserar på att bibehålla effektiviteten och daglig verksamhet, samtidigt som vi förbereder oss för eventuella störningar.

Vi arbetar tillsammans med er för att utveckla strategier och planer som möjliggör för er organisation att effektivt navigera kriser och komma starkare ut ur dem som resultat.

Effektiva krishanteringsstrategier för olika scenarier

Utbildning – och övningsverksamhet

Effektiv krishantering är avgörande för att hantera en mängd olika scenarier, från kortvariga störningar som påverkar ett enskilt företag – till långvariga, komplexa kriser som involverar flera intressenter och påverkar allmänheten. Utan rätt utbildning, övningsverksamhet samt planering kan en kris kompromissa effektiviteten hos ert företag och eventuellt resultera i stora ekonomiska förluster. Därför är det viktigt att ha utbildning och övning på plats för att minimera påverkan av störningar på produktiviteten och leverans av varor och tjänster och återställa normala operationer så snabbt som möjligt.

Maximera er motståndskraft och kapacitet

Vad kan Basalt göra för er verksamhet?

Vi kan hjälpa er med att kartlägga behoven inom krisberedskap och totalförsvar och föreslå nödvändiga åtgärder för att säkerställa att er verksamhet kan fortsätta att fungera under störda förhållanden så som kris och krig. Tveka inte att kontakta oss för att diskutera hur vi kan stödja ditt företag.

Några av de sätt vi kan hjälpa till med för att stödja ditt företag i kris- eller krigstider inkluderar:

 • Att fungera som en stöttepelare och ett bollplank för att hjälpa er navigera komplicerade utmaningar
 • Genomföra nulägesanalyser för att bedöma ert företags nuvarande förmåga att hantera kriser
 • Göra nulägesanalyser av er förmåga
 • Erbjuda stöd vid planering och utveckling av strategier för krishantering och totalförsvar
 • Erbjuda utbildning och övningsverksamhet för att hjälpa er att utveckla de färdigheter och kunskaper som behövs för att effektivt hantera kriser
 • Genomföra hot- och riskanalyser för att identifiera potentiella sårbarheter och hjälpa dig att utveckla en proaktiv metod för krishantering
 • Assistera med kontinuitesplanering och säkerhetsskydd för att hjälpa ert företag att stärka verksamheten under störda förhållanden, kris och krig.
 • Erbjuda utvecklingsmöjligheter för att förbättra ledarskap och styrning i kris- och krigssituationer.

Så jobbar du strukturerat med din beredskapsplanering

Vår genomförandeprocess

Basalt använder en beprövad modell som ger dig de verktyg du behöver för att hantera dina uppgifter i olika krissituationer och vid höjd beredskap. Vi har hjälpt aktörer inom såväl privat som offentlig sektor med analys och planering. Välkommen att ladda ner ett exempel på hur vi jobbar.