Vem bär ansvar för samhället. Alla eller ingen?

Protect the house from falling over the wooden blocks, Insurance and risk concept.

Omvärldsläget är allvarligt och vi behöver ett fungerande och motståndskraftigt samhälle där samverkan mellan olika aktörer fungerar och alla tar ansvar för sin del. Att se helheten i samhället är avgörande för att förstå de komplexa beroenden och sårbarheter som existerar. Ett totalförsvar, som bygger på samverkan och gemensamt ansvarstagande, utgör en grundläggande del av detta.

Krisberedskap och civil beredskap

Två viktiga begrepp som innebär att samhället planerar och organiserar sig för att hantera och stå emot olika typer av hot och kriser, säkerställa medborgarnas säkerhet och i värsta fall hantera höjd beredskap och krig. Det handlar om att vidta åtgärder som förebygger, förhindrar, minimerar, återställer samt hanterar risker och hot som potentiellt kan påverka individen, organisationen eller i värsta fall Sveriges säkerhet. Åtgärderna omfattar alla delar av samhället, från myndigheter och organisationer till näringsliv och medborgare.

Ett medvetet samhälle

Krisberedskap och civil beredskap har gemensamma ingångsvärden, principer och metoder och utgör kärnan för ett tryggt och säkert samhälle, de kompletterar varandra och bygger på en kultur som involverar medvetenhet och engagemang på alla nivåer i samhället inom företag och organisationer.

Tillsammans utgör de fundamentet för att förstärka samhällets kapacitet att stå emot hot och hantera kriser och risker på ett effektivt sätt.

För detta krävs bland annat:

  • Att en grundlig analys genomförs
  • Att det genomförs riskbedömning för att identifiera potentiella hot och sårbarheter.
  • Att planer utvecklas och effektiva åtgärder vidtas.
  • Att samverkan och samordning mellan olika aktörer sker för att stärka helhetsperspektivet och skapa enhetlighet.
  • Att organisationer är flexibla och anpassningsbara för att möta nya och föränderliga hot och risker.
  • Att strategier och åtgärder utvärderas och ständigt uppdateras.
  • Att klargöra roller och ansvar såväl hos individer, organisationer eller andra berörda.
  • Att utbildning och övningar genomförs i syfte att träna att hantera olika krislägen i en kontrollerad miljö.
  • Att inkludera allmänheten, information om säkerhetsåtgärder, hur de ska agera i olika situationer är avgörande för att skapa en medveten befolkning.

Ovanstående är avgörande för att kunna ta fram en effektiv strategi där din verksamhet kan hantera olika utmaningar, hot och händelser samt att det kan skapa en medvetenhet om behovet av att planera och genomföra nödvändiga åtgärder.

Samtidigt är det av yttersta vikt att se helheten, att zooma ut och få en överblick över den större bilden. När man ser helheten kan man identifiera samband, mönster och konsekvenser som annars kan gå förlorade. Det bidrar till att fatta beslut på bättre grund och hitta mer effektiva lösningar.

Läs gärna mer om vårt erbjudande inom krisberedskap, eller kontakta oss direkt om du vill få råd om hur vi kan hjälpa din verksamhet.

stefan_radman

Skribent

Så jobbar du strukturerat med din beredskapsplanering

Vår genomförandeprocess

Basalt använder en beprövad modell som ger dig de verktyg du behöver för att hantera dina uppgifter i olika krissituationer och vid höjd beredskap. Vi har hjälpt aktörer inom såväl privat som offentlig sektor med analys och planering. Välkommen att ladda ner ett exempel på hur vi jobbar.