Cyber security - Den aktuella hotbilden

Svenskt Säkerhetsindex

Tillsammans med Kantar Sifo genomför vi årligen kartläggningen Svenskt Säkerhetsindex®, där vi mäter den aktuella hotbilden hos beslutsfattare inom samhällsviktig verksamhet. Resultatet har vi samlat i en rapport som fungerar som ett beslutsunderlag. Ladda ner rapporten så får du den samlade bilden över det aktuella läget samt råd kring vad du kan göra i din organisation.

Hotbilden ökar

Ett tydligt resultat från årets undersökning visar att hotbilden mot Sveriges samhällsviktiga verksamheter ökar. Sex av tio beslutsfattare inom samhällsviktig verksamhet bedömer den nuvarande hotbilden mot verksamheten som allvarlig och sju av tio (70 %) upplever att hotbilden ökat de senaste tre åren. Nästan åtta av tio (77 %) bedömer att hotbilden kommer att öka ytterligare de kommande tre åren.

IT-hotet tydligast

Tydligast upplevs hotbilden mot verksamheternas egna IT-system, till exempel i form av cyberattacker. Mer än åtta av tio (85 %) upplever en ganska eller mycket allvarlig hotbild på det området. Inte fullt lika många, drygt fyra av tio (44 %), upplever en tydlig hotbild kopplad till personalsäkerhet, dvs oavsiktliga eller avsiktliga riskbeteenden hos egen personal kopplade till informationssäkerhet eller andra risker. När det gäller fysiska hot som till exempel stöld eller åtkomst till hemlig information, obehörigt intrång eller signalstörning, är det drygt tre av tio (31 %) som upplever en allvarlig hotbild.

Svenskarnas höga förtroende för myndigheter
och andra samhällsinstitutioner är en av våra viktigaste tillgångar.
Den utveckling vi nu ser riskerar att urholka det förtroendet
och det ser vi som allvarligt.
Nicklas Haglund
Vd Basalt

Hur skyddar man sig
mot cyberattacker?

För att skydda din verksamhet mot såväl inre som yttre hot behövs ett holistiskt perspektiv på säkerhet. Det grundar sig i ett strategiskt perspektiv på arbetet kring verksamhetsskyddet, inte bara med fokus på cybersäkerhet.

Lösningen är att upprätta en stärkt förmåga att stå emot dessa attacker. Du behöver förflytta ditt mindset från reaktiv hantering av incidenter till en strategisk syn på IT-säkerhet.

  • Få tips och inspiration från Basalt
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt fält

Ligg steget före

Låt Basalt ansvara för ert verksamhetsskydd.
Kontakta oss så guidar vi er rätt!

Kontakta oss