Säkerhetsskyddsanalys och systematiskt säkerhetsarbete

Säkerhetsskydd

För att agera säkert i en osäker tid är en hög nivå av säkerhetsskyddsarbete ett måste inom organisationen. Vad är säkerhetsskydd och hur kan verksamheter uppnå ett adekvat skydd?

Säkerhetsskyddslagen och Säkerhetsskyddsförordningen från 2019 innefattar även privata aktörer som är verksamma inom säkerhetskänslig verksamhet. Få organisationer har dock en fullgod nivå av säkerhetsskydd som motsvarar lagens krav.

Vad är säkerhetsskydd?

Säkerhetsskydd handlar om att skydda både information och verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot bland annat spioneri, sabotage, terroristbrott samt andra möjliga hot. Säkerhetsskydd omfattar informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet.

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet handlar om att skydda organisationens informationstillgångar från obehörig åtkomst, förändring eller förstörelse. Det innefattar bland annat åtgärder som signalskydd, brandväggar och åtkomstkontroll.

Fysisk säkerhet

Fysisk säkerhet fokuserar på att skydda organisationens fysiska tillgångar, lokaler och infrastruktur från intrång, sabotage eller andra fysiska hot. Det kan bland annat inkludera åtgärder för åtkomstkontroll, övervakningssystem, larm och passage.

Personalsäkerhet

Personalsäkerhet handlar om att säkerställa att organisationens personal är pålitlig och lojal från säkerhetssynpunkt. De ska även ha kompetens för att hantera känslig information eller utföra säkerhetskritiska uppgifter. Det inkluderar bakgrundskontroller, säkerhetsutbildning och säkerhetsprövning av personal.

Vem ska arbeta med säkerhetsskydd?

Organisationer som är verksamma inom en verksamhet som kan ha betydelse för Sveriges säkerhet har en skyldighet att utreda om de bedriver säkerhetskänslig verksamhet eller hanterar säkerhetsklassificerade uppgifter. Dessa verksamheter kan vara exempelvis inom energiförsörjning, rättsväsende, betalningssystem, telekommunikation och försvarsindustri, och ska följa säkerhetsskyddslagstiftningen. Därutöver kan säkerhetsskyddslagstiftningen även omfatta andra verksamheter och gäller såväl offentlig som privat verksamhet.

Vi vet att det kan vara en utmaning att identifiera verksamhetens skyddsvärden. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan stötta ert säkerhetsskyddsarbete.

Hur arbetar man med säkerhetsskydd?

Att arbeta med säkerhetsskydd innebär att berörda verksamheter behöver implementera säkerhetsåtgärder och kontinuerligt övervaka och utvärdera säkerhetsläget.

Det första steget mot ett adekvat säkerhetsskydd är att göra en utförlig säkerhetsskyddsanalys. En säkerhetsskyddsanalys innefattar att kartlägga och analysera potentiella hot, sårbarheter och konsekvenser av säkerhetsincidenter för att utforma effektiva säkerhetsåtgärder. Dessutom har Basalt har lång erfarenhet av att utföra säkerhetsskyddsanalyser och hjälper gärna din verksamhet med detta.

Vad kan Basalt göra för er verksamhet?

Genom att kontinuerligt arbeta med sitt säkerhetsskyddsarbete kan organisationer upprätthålla ett gott skydd. Vi kan hjälpa er med att analysera och bygga upp skyddet för verksamheten utifrån ett säkerhetsskyddsperspektiv. Vi kan stötta inom samtliga delområden: informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet. Vi arbetar med att öka kunskapen och skapa processer för att stärka säkerhetsskyddet i verksamheten.

Så kan vi hjälpa er i säkerhetsskyddsarbetet:

  • Genomföra en säkerhetsskyddsanalys av verksamheten
  • Gå igenom verksamhetens informationssäkerhet och systemuppbyggnad
  • Genomföra säkerhetsprövning av er personal
  • Utbildning inom de olika delområdena
  • Metoder, processer & dokumentation för verksamheten
  • Förslag på säkerhetslösningar

Rapporten Svenskt Säkerhetsindex 2024

Svenskt säkerhetsindex

För femte året i rad har vi tillsammans med Kantar genomfört kartläggningen Svenskt Säkerhetsindex, där vi mäter den aktuella hotbilden hos beslutsfattare inom samhällsviktig verksamhet. Välkommen att ladda ner rapporten som även fungerar som ett viktigt beslutsunderlag.