Visselblåsning vid Basalt

Visselblåsning

Vad innebär visselblåsning och i vilka fall kan man rapportera?

Visselblåsning ger alla en möjlighet att kunna rapportera missförhållanden som uppmärksammas i ett arbetsrelaterat sammanhang. Det innebär att anställda, uppdragstagare, praktikanter, externa konsulter m.fl. kan göra en visselblåsning.

Några exempel på missförhållanden som kan rapporteras är:

  • Omständigheter som äventyrar anställdas liv eller hälsa
  • Skador på klimatet eller miljön (farliga produkter, föroreningar etc.)
  • Korruption, mutor eller andra ekonomiska brott (som förskingring, stöld, bedrägeri etc.)
  • Missbruk av finansiella medel
  • Osund arbetsmiljö (trakasserier, mobbning, sexuella trakasserier, diskriminering, rasism, etc.)
  • Överträdelser av uppförandekoden, vår whistleblower policy och andra tillämpliga policyer eller riktlinjer.

Om det som rapporteras rör ett brott kommer en anmälan göras till Polismyndigheten.

Visselblåsarlagen gäller inte vid rapportering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller viss information som rör nationell säkerhet.

Den rapporterande personen får i de fall förutsättningarna är uppfyllda, skydd i form av ansvarsfrihet, förbud mot hindrande åtgärder och repressalier. Ansvarsfriheten har vissa begränsningar, t.ex. medför den inte rätt att lämna ut handlingar. Den som genom rapporteringen eller inhämtande av information gör sig skyldig till ett brott omfattas inte av skyddet.

Arbetsgivaren är skyldig att inrätta rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning. Du kan läsa mer i lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Så här gör du för att rapportera

Basalt, genom Omegapoint Group, har anlitat företaget Lantero att hantera rapporteringen. Förutom att ta emot rapporterna ingår i deras uppdrag också att bekräfta att rapporten är mottagen, följa upp det som rapporterats och lämna återkoppling om åtgärder. Den som hanterar ett uppföljningsärende omfattas av tystnadsplikt.

Din identitet hanteras med 100% anonymitet. Din identitet avslöjas inte utan att du själv valt att godkänna detta.

Lantero samlar in dina personuppgifter under den tid som ärendet är aktivt. Det som lagras är namn, e-postadress och telefonnummer. När ärendet är avslutas raderas all information ifrån de krypterade servrarna som är lokaliserade hos GleSYS i Falkenberg och/eller Stockholm. Du har alltid rätt, enligt GDPR, att begära att se vilken information som är sparad samt begära att radera uppgifter om dig och din identitet, under vissa förutsättningar.

Vill du rapportera ett missförhållande så använder du länken via knappen nedan, eller ring på telefonnummer 020-899 433 om du vill lämna ditt ärende muntligt.