Systematiskt säkerhetsarbete

Förebygg och hantera hot och risker.

Basalts systematiska säkerhetsarbete omfattar kontinuitetshantering, riskhantering, informationssäkerhet, personalsäkerhet och säkerhetsskydd.

Vår främsta tillgång är kunskapen och drivkraften hos våra medarbetare. För att kunna hitta den bästa möjliga lösningen för er verksamhet erbjuder Basalt konsulter som alla har många års erfarenhet inom sina respektive specialområden såväl på nationell som regional och lokal nivå. Med deras kompetens kan Basalt hjälpa till med det systematiska säkerhetsarbetet och att utveckla verksamhetens förmåga till att klara av utmaningar, såväl förväntade som oväntade.

Kontinuitetshantering

Vi hjälper kunder att bibehålla eller öka förmågan att återställa verksamheten efter en störning eller ett avbrott. Stödet kan även omfatta hjälp med att integrera kontinuitetshantering i verksamhetens befintliga ledningssystem. En störning kan sällan undvikas helt, men effekten och skadan av en störning är ofta beroende på hur den hanteras av organisationen. Snabba och effektiva åtgärder som är väl genomtänkta och övade, kan minska skadan betydligt.

Samhällets samlade förmåga att hantera och minska effekterna av ett avbrott i fredstid ger den grundläggande förmågan Sverige behöver för att hantera statsunderstödda fientliga handlingar och krig. Därför har vi tagit fram en utvecklad metod för kontinuitetshantering.

Riskhantering

Vi stödjer kunder i arbetet med att sortera och prioritera deras verksamhet utifrån ett riskbaserat synsätt. Vi bistår kunden med att identifiera risker och med vägledning kring vilken skyddsnivå verksamheter, verksamhetsdelar och tekniska system behöver och vilka åtgärder som måste till för att upprätthålla fastställd skyddsnivå.

Informationssäkerhet

Vi stödjer kunder i arbetet med att bibehålla eller öka administrativ och teknisk säkerhet vid hantering av information avseende konfidentialitet, tillgänglighet och kvalitet. Stödet kan omfatta säkerhetsanalyser, penetrationstester, införandet av ledningssystem för informationssäkerhet och IT-säkerhetslösningar.

Säkerhetsskydd

Vi stödjer kunder som omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen med att säkerställa syftet med säkerhetsskyddet. Till exempel kan vi stötta eller genomföra säkerhetsskyddsanalyser, säkerhetsprövningar och utbildningar. Säkerhetsprövningen är en del av personalsäkerhet, som vanligtvis görs innan en person ska delta i säkerhetskänslig verksamhet för att se om personen är pålitlig från säkerhetssynpunkt. Vi erbjuder en utbildning i säkerhetsprövning för dig som vill få en grundläggande kunskap i vad som ingår i en säkerhetsprövning.

Vill du veta mer om säkerhetsskydd och hur vi på Basalt kan hjälpa er verksamhet i säkerhetsskyddsarbetet kan du läsa mer genom att klicka på knappen nedan.

Bakgrundskontroll

Vet du vem du anställer?

 • Har kandidaten efterfrågad kompetens?
 • Tar kandidaten med sig risker in i ditt företag?
 • Kan du, med handen på hjärtat, verkligen säga att du vet vem personen bakom det flådiga Cv:t är?
 • Vad kostar en lögn?

Bakgrundskontroll är ett viktigt säkerhetsfilter i en rekryteringsprocess. Gör dig själv tjänsten och förhindra att du och företaget står kvar med en medarbetare som ger negativ publicitet på varumärket, förlorade intäkter, informationsläckage och fler kostnader.

Låt oss hjälpa dig med en bakgrundskontroll som ger dig beslutsfakta, vidimering av kompetens och en riskanalys av aktuell kandidat gentemot era värden.
Allt för att skapa en säker och effektiv rekrytering.

Säkerhetssamtal

Behöver du veta mer om personen?

 • Har personen dolda olämpliga sidor som kan få skadliga konsekvenser för er verksamhet?
 • Finns risker i personens omgivning?

Att genomföra säkerhetssamtal är ett led i att upprätthålla en god säkerhetskultur för verksamheter som inte omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen. Ett säkerhetssamtal är ett förtroligt samtal där man utreder en persons liv och leverne för att upptäcka och klargöra risker. Säkerhetssamtal kan hållas dels i samband med rekrytering, dels regelbundet under anställningen.

Basalt har stor erfarenhet av olika personalsäkerhetsåtgärder inom ramen för säkerhetsskyddslagen, men även med motsvarande och liknande åtgärder för verksamheter som inte omfattas av säkerhetsskyddslagen. Vi kan bl.a. hjälpa till att utreda verksamhetens behov, bygga upp strukturer och utbilda verksamheten inom området.

Vad kan Basalt göra för er verksamhet?

 • Vi kan vara ett bollplank
 • Vi kan göra nulägesanalyser av er förmåga
 • Vi kan stödja er med planering
 • Vi kan stödja er med utbildning och övning
 • Vi kan göra hot- och riskanalyser
 • Vi kan stödja er i kontinuitetshantering och övrigt systematiskt säkerhetsarbete
 • Vi kan sätta samman utvecklande insatser för politiker, verkställande direktörer och högre chefer om ledning och styrning i kris och krig.
 • Vi kan säkerställa att ni har ett systematiskt säkerhetsarbete
 • Få tips och inspiration från Basalt
  Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt fält

Ligg steget före

Låt Basalt ansvara för ert verksamhetsskydd.
Kontakta oss så guidar vi er rätt!