Systematiskt säkerhetsarbete

Förebygg och hantera hot och risker.

Basalts systematiska säkerhetsarbete omfattar kontinuitetshantering, riskhantering, informationssäkerhet och säkerhetsskydd. Vi kallar det vårt KRIS-erbjudande.

Våra konsulter har tillsammans över 40 års erfarenhet av systematiskt säkerhetsarbete inom såväl offentlig som privat sektor. Vi vet vilka komplexa hot, utmaningar och legala krav organisationer möter i dag. Men vi har också erfarenhet av att hantera och utvärdera händelser som satt företag, myndigheter, samhället och individer på stora prov. Därför strävar vi alltid efter att göra det komplexa begripligt, hanterbart och meningsfullt. För vi vet att då får varje kund hållbara lösningar som minskar sårbarheten och ökar förmågan att förebygga och hantera hot och risker, både i vardagen och i krissituationer.

Kontinuitetshantering

Vi hjälper kunder att bibehålla eller öka förmågan att återställa verksamheten efter en störning eller ett avbrott. Stödet kan även omfatta hjälp med att integrera kontinuitetshantering i verksamhetens befintliga ledningssystem. Samhällets samlade förmåga att hantera och minska effekterna av ett avbrott i fredstid ger den grundläggande förmågan Sverige behöver för att hantera statsunderstödda fientliga handlingar och krig. Därför har vi tagit fram en utvecklad metod för kontinuitetshantering.

Riskhantering

Vi stödjer kunder i arbetet med att sortera och prioritera deras verksamhet utifrån ett riskbaserat synsätt. Vi bistår kunden med att identifiera risker och med vägledning kring vilken skyddsnivå verksamheter, verksamhetsdelar och tekniska system behöver och vilka åtgärder som måste till för att upprätthålla fastställd skyddsnivå.

Informationssäkerhet

Vi stödjer kunder i arbetet med att bibehålla eller öka administrativ och teknisk säkerhet vid hantering av information avseende konfidentialitet, tillgänglighet och kvalitet. Stödet kan omfatta säkerhetsanalyser, penetrationstester, införandet av ledningssystem för informationssäkerhet och IT-säkerhetslösningar.

Säkerhetsskydd

Vi stödjer kunder som omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen med att säkerställa syftet med säkerhetsskyddet. Till exempel kan vi stötta eller genomföra säkerhetsskyddsanalyser och utbildningar men vi har även hjälpt kunder med att utveckla klassificeringsmodeller som underlättar genomförandet av säkerhetsskyddsåtgärder för mycket omfattande verksamheter.

Bakgrundskontroll

Vet du vem du anställer?

 • Har kandidaten efterfrågad kompetens?
 • Tar kandidaten med sig risker in i ditt företag?
 • Kan du, med handen på hjärtat, verkligen säga att du vet vem personen bakom det flådiga Cv:t är?
 • Vad kostar en lögn?

Bakgrundskontroll är ett viktigt säkerhetsfilter i en rekryteringsprocess. Gör dig själv tjänsten och förhindra att du och företaget står kvar med en medarbetare som ger negativ publicitet på varumärket, förlorade intäkter, informationsläckage och fler kostnader.

Låt oss hjälpa dig med en bakgrundskontroll som ger dig beslutsfakta, vidimering av kompetens och en riskanalys av aktuell kandidat gentemot era värden.
Allt för att skapa en säker och effektiv rekrytering.

Säkerhetsintervju

Behöver du veta mer om personen?

 • Har personen dolda olämpliga sidor som kan få skadliga konsekvenser för er verksamhet?
 • Finns risker i personens omgivning?
 • Ett led i att upprätthålla en god säkerhetskultur

Säkerhetsintervju är ett förtroligt samtal där man utreder en persons liv och leverne för att upptäcka och klargöra risker. Intervjun kan även användas som en del i rekryteringsprocess och utreda eventuella förekomster i bakgrundskontroll.

Basalt kan Säkerhetsintervju – Vi hjälper er med att utreda ert behov samt utbilda er i lagstiftningskrav och samtalsmetodik samt stöder er vid implementering i er organisation.

Vad kan Basalt göra för er verksamhet?

 • Vi kan vara ett bollplank
 • Vi kan göra nulägesanalyser av er förmåga
 • Vi kan stödja er med planering
 • Vi kan stödja er med utbildning och övning
 • Vi kan göra hot- och riskanalyser
 • Vi kan stödja er i kontinuitetshantering och övrigt systematiskt säkerhetsarbete
 • Vi kan sätta samman utvecklande insatser för politiker, verkställande direktörer och högre chefer om ledning och styrning i kris och krig.

Ligg steget före.

Intresserad av ett första möte där vi diskuterar verksamhetens behov? Boka ett möte redan idag och öka er förmåga att möta kriser.