Systematiskt säkerhetsarbete

Förebygg och hantera hot och risker.

Basalts systematiska säkerhetsarbete omfattar kontinuitetshantering, riskhantering, informationssäkerhet och säkerhetsskydd. Vi kallar det vårt KRIS-erbjudande.

Våra konsulter har tillsammans över 40 års erfarenhet av systematiskt säkerhetsarbete inom såväl offentlig som privat sektor. Vi vet vilka komplexa hot, utmaningar och legala krav organisationer möter i dag. Men vi har också erfarenhet av att hantera och utvärdera händelser som satt företag, myndigheter, samhället och individer på stora prov. Därför strävar vi alltid efter att göra det komplexa begripligt, hanterbart och meningsfullt. För vi vet att då får varje kund hållbara lösningar som minskar sårbarheten och ökar förmågan att förebygga och hantera hot och risker, både i vardagen och i krissituationer.

Kontinuitetshantering

Vi hjälper kunder att bibehålla eller öka förmågan att återställa verksamheten efter en störning eller ett avbrott. Stödet kan även omfatta hjälp med att integrera kontinuitetshantering i verksamhetens befintliga ledningssystem. Vi anser att samhällets samlade förmåga att hantera och minska effekterna av ett avbrott i fredstid ger den grundläggande förmågan Sverige behöver för att hantera statsunderstödda fientliga handlingar och krig. Därför har vi tagit fram en utvecklad metod för kontinuitetshantering

Riskhantering

Vi stödjer kunder i arbetet med att sortera och prioritera deras verksamhet utifrån ett riskbaserat synsätt. Vi bistår kunden med att identifiera risker och med vägledning kring vilken skyddsnivå verksamheter, verksamhetsdelar och tekniska system behöver och vilka åtgärder som måste till för att upprätthålla fastställd skyddsnivå.

Informationssäkerhet

Vi stödjer kunder i arbetet med att bibehålla eller öka administrativ och teknisk säkerhet vid hantering av information avseende sekretess, tillgänglighet och kvalitet. Stödet kan omfatta säkerhetsanalyser, penetrationstester, införandet av ledningssystem för informationssäkerhet och IT-säkerhetslösningar.

Säkerhetsskydd

Vi stödjer kunder som omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen med att säkerställa syftet med säkerhetsskyddet. Till exempel kan vi stötta eller genomföra säkerhetsanalyser och utbildningar men vi har även hjälpt kunder med att utveckla klassificeringsmodeller som underlättar genomförandet av säkerhetsskyddsåtgärder för mycket omfattande verksamheter.

Vad kan Basalt göra för er verksamhet?

  • Vi kan vara ett bollplank
  • Vi kan göra nulägesanalyser av er förmåga
  • Vi kan stödja er med planering
  • Vi kan stödja er med utbildning och övning
  • Vi kan göra hot- och riskanalyser
  • Vi kan stödja er i kontinuitetshantering och övrigt systematiskt säkerhetsarbete
  • Vi kan sätta samman utvecklande insatser för politiker, verkställande direktörer och högre chefer om ledning och styrning i kris och krig.

Ligg steget före.

Intresserad av ett första möte där vi diskuterar verksamhetens behov? Boka ett möte redan idag och öka er förmåga att möta kriser.