Rätt planering för höjd beredskap och krig bidrar till rätt förmåga i fred

krisberedskapsveckan5

Foto: MSB

Näringslivet är därmed av central betydelse för totalförsvaret och för försörjningsberedskapen. Involveringen av det privata näringslivet i planeringsarbetet bör öka.

Citatet ur propositionen till riksdagens beslut Totalförsvaret 2021–2025 är tydligt. Det totalförsvar som Sverige nu håller på att bygga upp behöver näringslivets aktiva medverkan för att kunna fungera. Varför ska då näringslivet och de enskilda företagen engagera sig i arbetet?

När vi pratar med våra kunder beskriver de ofta nyttan av att planera och bygga för totalförsvar på ett genomtänkt sätt för att också stärka företagets förmåga att hantera fredstida kriser. Dessutom förbättras leveransförmågan även under normala förhållanden.

Ta fasta på likheterna

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) belyser frågan när myndigheten i vägledningar till aktörer inom totalförsvaret lyfter fram begreppet civil beredskap.

”Civil beredskap är ett samlingsnamn för krisberedskap och civilt försvar. Det civila försvaret och krisberedskapen ska förstärka varandra i gemensamma processer för samordning, planering och förberedelser. Den yttersta krisen, det vill säga ett väpnat angrepp, är dimensionerande för den civila beredskapen.”

Man behöver ta fasta på likheterna även om förutsättningarna i vissa avseenden är utomordentligt olika om man jämför normala förhållanden, fredstida kriser, höjd beredskap och krig. Det är i stort sett samma människor som ska genomföra verksamheten med samma materiel och infrastruktur oavsett om det är normalläge, fredstida kris, höjd beredskap eller krig.

Utgå från det svåraste

Förutom att på ett bra sätt koppla krisberedskap och civilt försvar till varandra anger också MSB att det är viktigt att börja i rätt ände, att låta höjd beredskap och krig vara utgångspunkten. Det optimala är om så mycket som möjligt som byggs för att möta krigets krav, också kan tillämpas under fredstida kriser och för att säkerställa leveranser även under normala förhållanden. Av flera skäl, inte minst resursmässiga, bör man undvika att bygga särskilda strukturer för varje tänkbart scenario. Planeringen bör hållas enkel, då har den större chans att överleva de yttersta utmaningarna.

På Basalt hjälper vi kunder ur såväl privat som offentlig sektor med att planera dels för hur förmåga skall kunna växa till över tid, och därmed också hur befintlig förmåga ska användas vid händelse av höjd beredskap och krig.

Hör av dig så kan vi berätta mer om våra erfarenheter och hur dessa skulle kunna tillämpas på er verksamhet.

anders_brannstrom

Skribent

Så jobbar du strukturerat med din beredskapsplanering

Vår genomförandeprocess

Basalt använder en beprövad modell som ger dig de verktyg du behöver för att hantera dina uppgifter i olika krissituationer och vid höjd beredskap. Vi har hjälpt aktörer inom såväl privat som offentlig sektor med analys och planering. Välkommen att ladda ner ett exempel på hur vi jobbar.