Covid 19 – Hemarbete ger antagonister möjligheter

Propaganda, desinformation och spionage - del 1

Risk- och sårbarhetsanalyser och kontinuitetshantering i hemarbetande organisationer

I undersökningen Svenskt Säkerhetsindex (SSI) har Basalt AB låtit intervjua 100 beslutsfattare inom samhällsviktig verksamhet i Sverige. Resultatet av den andra undersökningen inom SSI har bland annat kommenterats i Dagens Samhälle*.

Undersökningen visar att 68% av de tillfrågade anser att Covid-19 långsiktigt kommer att påverka säkerhetsrutiner, policys och ansvar, 78% anser att hotbilden mot sin informationsteknologi kommer att bli allvarligare under de kommande tre åren. ​

Omställningen till hemarbete har gått snabbt och få har hunnit göra en grundlig analys och utvärdering av detta. Varje nätverk och accesspunkt innebär risk och en datorskärm eller dokument på ett bord kan enkelt fotas. ​De riskerna är plötsligt väsentligt större än tidigare och denna situation kan endast mötas med ökad kunskap och medvetenhet och det är här de stora luckorna finns. ​
En av respondenterna i undersökningen utryckte det så här:

”Jag tänker främst på att Corona har inneburit att vi använder andra arbetssätt. Vi träffas digitalt istället för fysiskt och digitala medier innebär att vi blir mer sårbara. Det är lätt att av misstag prata om det man inte borde i fel kanaler. Vårt förändrade arbetssätt innebär att vi måste vara mer observanta med informationssäkerheten. ”

I valet av distansarbete bör målbilden vara att kunna arbeta lika säkert på distans som på den ordinarie arbetsplatsen. Här är det viktigt att distansarbetande organisationer uppdaterar sina risk- och sårbarhetsanalyser utifrån de nya förutsättningarna, eftersom distansarbetet i sig innebär en ökad risk och sårbarhet inte minst utifrån informationssäkerhetssynpunkt. Organisationer som dessutom har sin kontinuitetshantering på plats och tagit fram regler för distansarbete i ett normalläge har betydligt större förutsättningar för ett tryggt och säkert distansarbete. Utgångspunkten i detta sammanhang är verksamhetens processer som ska upprätthållas och där informationen är en central resurs. Informationen och organisationen står i centrum medan iinformationssäkerheten följs av de krav som verksamheten ställer.

Gör som de som har de högsta skyddskraven i samhället – anlita Basalt AB! Vi har kunskapen, verktygen och erfarenheten att leda er verksamhet in på rätt väg inom risk- & sårbarhetsanalyser och kontinuitetshantering.

 

eva_hamberg-108x142

Skribent

  • Eva är seniorkonsult inom krisberedskap och totalförsvar.