Hur vet du att du kan lita på din personal?

HR human resources and Recruitment concept. Wooden figures and magnifying glass.

Det säkerhetspolitiska läget i Europa har kraftigt försämrats och vi lever nu i en värld präglad av ett alltmer utmanande säkerhetsläge. Detta i kombination med ökade krav på säkerhetsskydd har lett fram till att vi på Basalt målmedvetet har valt att satsa på att bygga upp en mycket stark kompetens inom personalsäkerhetsområdet.

Vårt team av seniora konsulter har en sammanlagd yrkeserfarenhet på över 100 år från bland annat Säkerhetspolisen, Polismyndigheten och Försvarsmakten. Denna samlade kunskap ger mervärden då våra konsulters erfarenheter öppnar upp för ett helhetsperspektiv såväl teoretiskt som praktiskt.

Ett strukturerat personalsäkerhetsarbete sparar tid och pengar

För närvarande pågår ett intensifierat totalförsvarsarbete i samhället i stort. Skyddet av Sveriges säkerhet, där personalsäkerhet är en central del, är grundläggande för det svenska totalförsvaret.

Kunskapen om hotbilden mot Sverige och den egna organisationens sårbarheter, samt hur organisationen kan skydda sig genom personalsäkerhetsåtgärder varierar stort.

Att personer som inte är pålitliga ur säkerhetssynpunkt kan i värsta fall påverka Sveriges säkerhet. Det kan även medföra stor ekonomiskt skada och påverka förtroendet för organisationer. Genom systematiskt strukturerade personalsäkerhetsåtgärder kan sådan skada förebyggas.

Hur kan vi hjälpa dig?

Basalt utgår alltid från kundens behov och för oss är det är mycket viktigt att tillsammans med er planera arbetet. Utifrån dessa utgångspunkter erbjuder Basalt kundanpassade personalsäkerhetslösningar baserade på regelverk, erfarenheter och beprövade metoder.

Några exempel på tjänster Basalt kan erbjuda inom personalsäkerhetområdet är:

  • Utforma och utveckla säkerhetsprövningsprocessen
  • Bygga och genomföra utbildningsinsatser
  • Utarbeta eller uppdatera befattningsanalyser
  • Ge råd och vägledning i olika frågor exempelvis gällande bedömningar och utformande av beslut
  • Framtagande av policys, handböcker och riktlinjer
  • Förbättra organisationens säkerhetskultur

Kontakta gärna oss genom att klicka på knappen nedan om du vill höra mer om hur vi kan hjälpa din organisation med att reda ut personalsäkerhetsfrågor.

magnus_hedmo_2

Författare