Vad är syftet med säkerhetsmedvetenhet
– egentligen?

Sakerhetsmedvetande

Som du säkert känner till talas det mycket just nu om vikten av att öka säkerhetsmedvetenheten, både i samhället generellt och i de flesta organisationer. Med utgångspunkt från denna trend har jag begrundat följande fråga: Vad är det vi egentligen vill åstadkomma när vi genomför utbildningar i säkerhetsmedvetenhet?

På ytan kan svaret tyckas självklart – avsikten är förstås att ”öka säkerhetsmedvetenheten” – men baserat på hur många organisationer sedan beskriver sina säkerhetsrelaterade utbildningsinsatser tillåter jag mig att tvivla på att man har tänkt över vad detta egentligen betyder.

För att närma oss själva kärnan i frågeställningen behöver vi därför först diskutera begreppet säkerhetsmedvetenhet i sig. Ofta beskrivs detta begrepp i mer eller mindre vaga termer: ”Säkerhetsmedvetenhet är ju, typ, kunskaper och attityder som medlemmar i en organisation har när det gäller säkerhet.” Inte en direkt felaktig beskrivning ur ett generellt perspektiv, men inte heller särskilt hjälpsamt.

Hur definieras ordet medvetenhet?

Kanske ligger en bidragande orsak till den otydliga definitionen av säkerhetsmedvetenhet i att ordet medvetenhet är ett relativt diffust begrepp, vanligtvis förknippat med andra semantiskt luftiga termer som förståelse och kunskap. Återigen – inget fel med det, men det ger oss inte direkt någon användbar vägledning kring vad vi borde fokusera våra utbildningsinsatser på rörande säkerhetsmedvetenhet.

I samband med detta skulle jag vilja introducera ett närliggande begrepp, som också har populariserats inom säkerhetsområdet på sistone: säkerhetskultur. Det finns flera olika sätt att se på och definiera säkerhetskultur, men begreppet kan generellt sammanfattas som de idéer, värderingar, attityder och beteenden inom en organisation som påverkar dess säkerhet. Det låter förvillande likt den likaledes vaga beskrivningen av säkerhetsmedvetenhet, eller hur? Inte konstigt att folk har en tendens att blanda ihop dessa begrepp…

Förresten, jag hoppas att ni noterade det sista ordet i definitionen av säkerhetskultur ovan – beteende? Bra, för det är viktigt, förmodligen det enskilt viktigaste ordet i hela den här texten, om jag bara fick välja ett.

Säkerhetskultur leder inte till förbättrat säkerhetsbeteende

Jag skulle också vilja passa på att reda ut något som många verkar ha fått om den berömda bakfoten: till skillnad från den allmänna uppfattningen så leder inte ett fokus på säkerhetskultur till ett förbättrat säkerhetsbeteende. I praktiken är det precis tvärtom – vi förbättrar säkerhetskulturen inom en organisation främst genom att optimera säkerhetsbeteendet. Idéer, värderingar och attityder gällande säkerhet är självklart också viktiga, men bara om de leder till förbättringar när det gäller faktiskt beteende. Annars blir ”säkerhetskultur” inget annat än ett substanslöst samlingsbegrepp för våra kollektiva – och således misslyckade – säkerhetsinsatser.

Ovanstående tes leder oss därmed direkt vidare till den naturliga följdfrågan: hur förbättrar vi i så fall säkerhetsbeteendet? Svaret är naturligtvis i hög grad kopplat till utbildning och information, men detta är inte alltid riktigt så enkelt som det ibland kan framstå.

Innan vi går in på den delen, fundera gärna lite över följande citat av Linus Torvalds (fritt översatt):

Teori och praktik kolliderar ibland. Och när det händer förlorar teorin. Varje gång.

Kloka ord, som återigen kan tyckas självklara, men som vi inte alltid efterlever i verkligheten. När vi utformar vårt säkerhetsutbildnings-program kan vi exempelvis använda enkäter och frågeformulär för att testa våra anställdas kunskaper om säkerhet, eller så kan vi använda simulerade phishingattacker för att testa våra anställdas faktiska mottaglighet när det gäller phishing. Ett annat scenario skulle kunna vara att vi använder sociala ingenjörstekniker, såsom VD-bedrägerier, vishing och tailgating för att utvärdera våra anställdas förmåga att känna igen och motstå dessa tekniker. I det första scenariot kontrollerar vi som synes i huvudsak teoretiska kunskaper, medan exemplen i det andra och tredje scenariot är mer praktiskt inriktade och fokuserade på att testa faktiskt beteende.

Optimera säkerhetsbeteendet inom organisationen

Frågan som vi alla bör ställa oss är vilka av ovanstående scenarion som är mest relevanta att lägga resurser på. De flesta av oss kanske inte behöver göra detta val – många av oss kan och bör göra samtliga – men frågan sätter ändå fokus på vikten av att utforma våra utbildningsinsatser kring säkerhetsmedvetenhet på ett sätt som leder till ett bättre säkerhetsbeteende i praktiken, inte bara till bättre teoretiska kunskaper om hur vi borde agera.

Som jag nämnde ovan gör vi tyvärr ofta olika – och mer eller mindre otydliga – tolkningar av dessa begrepp, vilket resulterar i ytterligare förvirring om hur begreppen relaterar till varandra och oklarheter kring vad vi faktiskt försöker uppnå när vi talar om att öka säkerhetsmedvetenheten. Men om vi förstår att säkerhetsmedvetenhetsutbildning i grund och botten är en sorts pedagogisk verktygslåda som vi kan utnyttja för att förbättra vårt säkerhetsbeteende – och att förbättrat säkerhetsbeteende är det som primärt påverkar vår säkerhetskultur i en positiv riktning – är vi mycket bättre rustade att fatta välgrundade beslut om var vi bör fokusera våra resurser för att få avsedd effekt.

Medvetenhet är första steget till förändring

Om vi nu går tillbaka till den ursprungliga frågan så kan vi – förhoppningsvis – vara relativt överens om att det huvudsakliga syftet med säkerhetsmedvetenhets-utbildning är att optimera säkerhetsbeteendet inom en organisation. Just därför är också en fördjupad förståelse för distinktionen mellan medvetenhet och beteende helt nödvändig, eftersom vårt sätt att särskilja och tolka dessa begrepp blir styrande för våra prioriteringar när det gäller vilka aspekter av medvetenhet och beteende som vi behöver utbilda inom, testa och övervaka.

Med en samsyn kring kontextuella begreppstolkningar är vi dessutom bättre rustade för att tolka och tillämpa resultaten från våra tester och mätningar – exempelvis resultat från simulerade phishingattacker – vilket i sin tur skapar förutsättningar för en positiv feedback-loop av kontinuerlig, faktisk förbättring.

per_nyberg_small

Författare