Det svenska ordförandeskapet

shutterstock_2157358793-800x450

I januari tar Sverige över ordförandeskapet för Europeiska unionens råd. Det finns fyra prioriteringar för arbetet. Dessa är:

  • Säkerhet – enighet
  • Konkurrenskraft
  • Grön omställning och energiomställning
  • Demokratiska värden och rättsstatsprincipen – vår grundval

Sverige kommer att ha stora utmaningar under ordförandeskapet. Det pågående kriget i Ukraina har försämrat den säkerhetspolitiska situationen i Europa markant och har dessutom fått konsekvenser för den globala livsmedelsförsörjningen och Europas ekonomier. Därtill kommer stigande inflation, räntor och energipriser.

Att säkerhetsfrågor prioriteras är både viktigt och självklart. En viktig fråga är stödet till Ukraina och en annan är att åstadkomma en robust europeisk säkerhets- och försvarspolitik. En annan viktig säkerhetsfråga är kampen mot gränsöverskridande organiserad brottslighet. Läs mer här.

Den internationella och europeiska säkerhetspolitiken får konsekvenser för nationellt, regionalt och lokalt säkerhetsarbete. Arbete med frågor som rör t.ex. totalförsvar, krisberedskap, säkerhetsskydd och skydd av verksamheter i övrigt kan behöva intensifieras eller ändra inriktning och utformning till följd av utvecklingen på säkerhetsområdet.

Basalt AB kommer att fortsätta att följa arbetet med säkerhetsfrågor under Sveriges ordförandeskap. Vi uppdaterar och anpassar löpande våra tjänster och metoder efter lagstiftningen och utvecklingen på säkerhetsområdet. Välkommen att kontakta oss för ett samtal kring konkreta åtgärder.