Samhällsviktig verksamhet, behov att prioritera för att kunna vara stark där det är nödvändigt

Crisis Critical Point Economy Emergency Risk Concept

I undersökningen Svenskt Säkerhetsindex (SSI) har Basalt AB låtit intervjua 100 beslutsfattare inom samhällsviktig verksamhet i Sverige.

Hotbilden mot samhällsviktig verksamhet är fortsatt tydlig. Drygt 70 procent av beslutsfattarna hos samhällsviktig verksamhet meddelar att hotbilden förvärrats de senaste tre åren. Drygt 60 procent anser att hotbilden ser ut att fortsätta förvärras de kommande tre åren. ​

En kris hotar grundläggande funktioner och värden som exempelvis elförsörjningen, vår hälsa eller vår frihet. Det kan handla om att väldigt många människor drabbas eller att en händelse får så stora konsekvenser att samhället inte fungerar som det ska. Detta ställer stora krav på vår förmåga att förebygga och förhindra att kriser uppstår och i det fall en kris uppstår kunna hantera krisen. Det handlar även om en förmåga att göra prioriteringar. Behovet av att prioritera uppstår i kriser p g a att det i dessa sammanhang råder en obalans mellan resurserna i förhållande till behoven i den aktuella händelsen.

En viktig parameter i detta sammanhang är det samhällsviktiga perspektivet. Att veta vad som är samhällsviktigt och vad som är att betrakta som kritisk verksamhet är angeläget ur flera perspektiv inte minst kopplat till det förebyggande arbetet och den operativa hanteringen av en kris, men lägger även grunden för hur vi gör våra prioriteringar.

Det är av stor vikt att vi inom samhället generellt känner till vad som är att betrakta som samhällsviktigt, samt att ansvariga för samhällsviktiga verksamheter även kan bedöma vad som inom dessa verksamheter är att betrakta som kritiska.

Våra resurser är inte oändliga och vi måste ha förutsättningar att när det så krävs, göra prioriteringar. Vi kan komma att behöva göra prioriteringar på en såväl övergripande samhällelig nivå som behovet av prioriteringar inom olika organisationers verksamheter.

För att kunna uppnå detta krävs att:

  • Vi har lagar och förordningar som stödjer detta
  • Kunskap om vårt krishanteringssystem och det samhällsviktiga perspektivet
  • Risk- och sårbarhetsanalys på plats
  • Kontinuitethanteringsplan på plats
  • Modet att nedprioritera verksamhet för att uppnå en högre effekt i de verksamheter som behöver prioriteras.

 

Den nuvarande hanteringen av covid-19 utgör ett tydligt exempel på detta sett till tillgången och behovet av vaccin.

Vi inom Basalt AB kan stödja er i arbetet med det samhällsviktiga/kritiska perspektivet och dess behov av prioriteringar. Kontakta oss mer än gärna!

anders_brannstrom

Skribent