Samhällsviktig verksamhet angrips från flera håll och förutsättningarna att möta hoten saknas

190130-2-952x606

I undersökningen Svenskt Säkerhetsindex (SSI) har Basalt AB låtit intervjua 100 beslutsfattare inom samhällsviktig verksamhet i Sverige.

Undersökningen uppvisar samma obalans mellan hot och förmåga som i SSI:s första omgång som genomfördes tidigare i år. I vissa fall är obalansen ännu större och konsekvenserna därmed allvarligare.

Undersökningar om människors uppfattning i aktuella frågor ger ofta resultat som kan tolkas på olika sätt. Så är inte fallet när SSI undersöker frågan om hur hotbilden mot den egna verksamheten bedöms utvecklas i framtiden. Respondenterna upplever tydligt att hotbilden mot den egna verksamheten kommer att öka under de närmaste åren. Många upplever dessutom svag förmåga att möta hoten i den egna organisationen och i samhället.

65% av de tillfrågade bedömer att hotbilden mot den egna verksamheten kommer att öka.

74% anser att de inte har tillräckligt bra hantering av hot i sin verksamhet.

En av de tillfrågade uttrycker ”Det ’andra laget’ är snabbare på att utveckla system och tekniker för att attackera. Det finns många incitament för att vara ’bad guys’.”

Studien ger ett tydligt besked om att det krävs ett utökat systematiskt arbete för att reducera hot och öka säkerhetsskydd och krishantering. Samhällsviktig verksamhet behöver prioriteras och skyddas. På kort sikt måste grov kriminalitet och organiserad brottslighet bekämpas. På lång sikt behöver inre hot hanteras och tryggheten i samhället byggas upp, samtidigt som totalförsvaret byggs upp för att motverka yttre hot.

Företaget Basalt hjälper kunder att stärka sitt säkerhetsskydd, öka sin krisberedskap och att bygga upp sin del av totalförsvaret. Vi kommer under våren att bjuda in till seminarier och samtal för att fördjupa resultatet av Svenskt Säkerhetsindex så håll utkik på vår hemsida samt följ oss gärna på LinkedIn för extra analyser, tips och inbjudningar.

anders_brannstrom

Skribent