Propaganda, desinformation och spionage - del 3

vad är omvärldsbevakning

I undersökningen Svenskt Säkerhetsindex (SSI) har Basalt AB låtit intervjua 100 beslutsfattare inom samhällsviktig verksamhet i Sverige.

Enligt drygt sju av tio respondenter representerande samhällsviktiga verksamheter i Sverige är propaganda och desinformation reella hot som behöver hanteras. Drygt sex av tio anser att också spionage kommer att utgöra ett sannolikt hot under de kommande tre åren.

En av respondenterna uttrycker att ”Propaganda är den riktigt tunga grejen i sammanhanget och den kommer inte att minska. Kombinationen stora teknikjättar och auktoritära stater gör detta möjligt. Ju mer tid folk får online, desto mer skapas ett hänsynslöst beteende.”

Respondenten kommenterar såväl vilka som kan ligga bakom, som ännu viktigare det som kan anses vara grogrunden till att vi är så lätta att påverka, nämligen att mycket av informationen i samhället finns på internet.

Såväl propaganda och desinformation som spionage är metoder som kan användas och används redan i fredstid. Syftet med propaganda och desinformation är att påverka målgrupper att ändra uppfattning eller att fatta beslut i en viss riktning. Under senare år har i den svenska debatten ofta använts begreppet påverkansoperation. Påtagligt för många i samhället, inklusive många av respondenterna i SSI, är att särskilt i det informationssamhälle som vi lever i finns det mycket att vinna med påverkansoperationer till förhållandevis små insatser. Sedan några år tillbaka anklagas ofta främmande aktörer för att sprida propaganda och desinformation kring val och valrörelser i demokratiska länder.

Av respondenternas svar kan slutsatsen dras att det framför allt är genom tre åtgärder som vi kollektivt kan skydda oss:

  • öka kunskapen och attityden hos alla medarbetare kring skydd av information,
  • öka medvetenheten om potentiella hot och möjligheter att reducera dem och
  • systematiskt arbete för att reducera hot och öka krisberedskapen.

Det arbetet behöver påskyndas för att vi inte ska bli ett alltför lätt offer för dem som vill påverka oss i en negativ riktning och tillskansa sig information som de inte bör eller ska ha tillgång till.

eva_hamberg-108x142

Skribent

  • Eva är seniorkonsult inom krisberedskap och totalförsvar.