Privat offentlig samverkan och vilka är samhällsviktiga?

Privat offentlig samverkan och vilka är samhällsviktiga?

”Robust försörjning och skydd av samhällsviktig verksamhet är centralt för befolkningens välmående och för att vårt samhälle ska fungera.”

Att vara samhällsviktig har idag fått ett helt annat värde än tidigare. Flertalet av de som bedriver verksamhet ser sig som samhällsviktiga. Att vara samhällsviktig innebär inte alltid att man kan förvänta sig något, det innebär också ett särskilt ansvar.

När man betraktar samhällsviktig verksamhet utgår man från den definition som framtagits av Krisberedskapsmyndigheten numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Definitionen är följande:

Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället.

Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad allvarlig kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.

De samhällsviktiga verksamheterna består i stor utsträckning av olika flöden och processer som på olika sätt utnyttjar infrastrukturer, exempelvis el- och telekablar, vägar. Avbrott i en verksamhet påverkar dessutom andra samhällsviktiga verksamheter.

Vad som är samhällsviktigt kan variera i olika situationer beroende på vilken händelse det handlar om.

Samverkan privat och offentligt sker dagligen, outsourcing av offentlig verksamhet har även gjort att behovet av denna samverkan har ökat. På samma sätt som man inom den offentliga sektorn har identifierat det samhällsviktiga, bör man även göra detta kopplat till den privata sektorn. Inte minst har den nuvarande krisen kopplat till covid-19 påvisat detta behov.

Privat offentlig samverkan och vilka är samhällsviktiga?

Basalt kan stödja er i analyser av vad som är att betrakta som samhällsviktigt:

Situationsanpassad (i krisläge) identifiering och prioritering av samhällsviktig verksamhet.

– Vilka verksamheter är viktigast under rådande läge?

– Vilka beroenden har den identifierade verksamheten under rådande läge?

– Hur kan vi under rådande läge skydda/hantera verksamheten?

Generell (i ett normalläge) identifiering och prioritering av samhällsviktig verksamhet.

– Vilka verksamheter är att betrakta som samhällsviktiga inom organisationen eller inom det geografiska området?

– Vilka beroenden har de identifierade och prioriterade verksamheterna?

– Hur skapar man robusthet kopplat till de identifierade och prioriterade verksamheterna?

eva_hamberg-108x142

Skribent

  • Eva är seniorkonsult inom krisberedskap och totalförsvar.