Polisen viktig i framtidens krisberedskap

The Swedish police patrolling in a Volvo V90 estate car

I undersökningen Svenskt Säkerhetsindex (SSI) har Basalt AB låtit intervjua 100 beslutsfattare inom samhällsviktig verksamhet i Sverige. En av frågorna som ställdes till beslutfattare inom olika samhällsviktiga organisationer i samhället var: ”Vilken är den mest effektiva åtgärden för att reducera de hot du anser är mest sannolika mot din verksamhet?”

Nio av tio personer svarade att det är viktigt att Polisen får arbetsro att fullfölja sin förbättringsplan. Genom detta uppfattas alltså hoten mot samhällsviktig verksamhet i Sverige minska. Förutom att uttrycka uppskattning för polisens arbete och roll i samhället, påvisar svaren den grundläggande roll för ordning och säkerhet som polisen står för. Inom alla samhällsviktiga sektorer i samhället ses polisen som en grundläggande funktion.

Uppfattningen speglas också i svaren på frågan om vem man helst vill samarbeta med. Sex av tio anser att Polisen är den part man helst vill lära av och samarbeta med för att förbättra förmågan att hantera hot. En respondent uttrycker ”På det lokala planet gäller det integrationsfrågor ihop med bland annat Polisen … Det är även viktigt med samarbete på högre strategisk nivå.”  Svaret indikerar att det är viktigt att samarbeta på flera olika ledningsnivåer.

Undersökningen av SSI påvisar tydligt polisens roll i samhället när det gäller säkerhet och krisberedskap. Det handlar dels om att öka förmågan hos polisen dels att tillvarata de viktiga frågorna om ledning och samverkan inom hela totalförsvaret. Liksom många andra delar av samhället behöver polisen utvecklas så att den i samarbete med många andra aktörer sömlöst kan verka såväl i normalläge som inom ramen för krisberedskap och totalförsvar.

johan_lundin_square

Skribent

  • Utifrån flerårig erfarenhet från säkerhetsarbete inom polismyndigheten och Försvarsmakten hjälper jag kunder att skapa ordning och utveckla kompetens inom personalsäkerhetsområdet genom strategiska och operativa åtgärder. Exempelvis hjälper jag till att upprätta och implementera styrande dokument och processer till att utföra säkerhetsprövningar och säkerhetsärenden samt genomföra utbildningar inom personalsäkerhet och säkerhetsskydd.