Påverkansoperationer – systematiskt personalsäkerhetsarbete skapar ett försvar mot antagonister

AdobeStock_378814186

I undersökningen Svenskt Säkerhetsindex (SSI) har Basalt AB låtit intervjua 100 beslutsfattare inom samhällsviktig verksamhet i Sverige. Resultatet av den andra undersökningen inom SSI har bland annat kommenterats i Aktuell Säkerhet.

68 % av de tillfrågade svarar att covid-19 långsiktigt kommer att påverka deras säkerhetsrutiner, policys och ansvar. I arbetet med detta bör hänsyn tas till hotet från allt mer utvecklade påverkansoperationer. Främmande makt och våldsbejakande extremister nyttjar påverkansoperationer som modus i dag med antagonistiska intentioner; skapa desinformation för att påverka andra nationers eller aktörers uppfattning om samhället generellt eller om en aktör specifikt. För den enskilda kan detta skapa känslomässiga reaktioner som exempelvis missnöje och frustration. Målet för påverkansoperationerna är att kraftsamla och leda in energin från en aggregerad mängd personer som innefattas av ovan nämnd målgrupp mot andra aktörer eller stater.

Påverkansoperationer utvecklas dessutom från att tidigare främst handla om trollfabriker som nyttjar manuella kommentarer till autogenererande kommentarer genom förtränade språkmodeller. Vidare blir nyttjandet av verktyget med så kallade ”deep fakes” mer och mer avancerad där det i princip är omöjligt att separera en verklig ljud-, bild- eller videoupptagning från en falsk. Verksamheter med låg säkerhetsmedvetenhet – eller låg kunskap om riskerna med bristande källgranskning – riskerar att skapa sårbarheter för antagonister att utnyttja.

Två av de intervjuade svarar på följande sätt angående vilka utmaningar eller svårigheter deras verksamhet står inför när det gäller att förbättra säkerheten och möta en förändrad hotbild:

”Först och främst att förstå den hotbild som finns. Det kan vara diffust ibland. Vi själva inhämtar mycket information, det är kritiskt för vår verksamhet. ​I det arbetet måste vi vara uppmärksamma så att vi inte ’får med oss fel ögon eller grejer tillbaka’ in i vår verksamhet. Generellt är vi svenskar lite naiva när det gäller hot, det gör att vi ligger efter med att bekämpa det sofistikerade sättet att till exempel desinformera. Vi måste komma ikapp!

”Största utmaningen är uppmärksamheten och förståelsen för att man är en ’nyttig idiot’ för desinformationskampanjer.”

På samma fråga svarar en annan med att nämna en av skyddsåtgärderna mot desinformation och påverkansoperationer:

”Ökad säkerhetsmedvetenhet, att få det att slå igenom hos all personal. Det är vårt motmedel i första hand. Om alla medarbetare var säkerhetsmedvetna skulle det minska riskerna.”

En ökad säkerhetsmedvetenhet kommer av en god säkerhetskultur på myndigheten eller företaget vilket skapas genom ett väl tillämpat personalsäkerhetsarbete. Det innefattar skapandet och upprätthållandet av en hög personkännedom om sina medarbetare samt återkommande utbildning med påminnelse och uppdatering av förekommande hot och risker. Det är tydligt att behov av stöd finns med anledning av att endast 23 % anser att de har tillräckligt god hantering av hotbilden som råder.

Stödet finner du hos oss på Basalt! Här arbetar konsulter med lång erfarenhet av personalsäkerhetsarbete från Polisen, Säkerhetspolisen och Försvarsmakten. I Basalts erbjudande inom personalsäkerhet ingår att utbilda, skapa mallar och rutiner samt handleda er tills personalsäkerhetsarbetet är en självklar del av er vardag. Därmed skapas ett gediget underlag för att nå upp till en god helhetsbedömning och tillräcklig personkännedom om kandidaten och senare den anställda. Vilket skapar förutsättningar för er att fokusera på er kärnverksamhet med bibehållet skydd av era skyddsvärden. Sammantaget skapar Basalts erbjudande ett systematiskt personalsäkerhetsarbete.

alfred_hoff

Skribent