Osäker IT med ökade cyberintrång

I undersökningen Svenskt Säkerhetsindex (SSI), har Basalt AB låtit intervjua 100 beslutsfattare inom samhällsviktig verksamhet i Sverige. Resultatet av den första undersökningen inom SSI har bland annat kommenterats i flera stora medier såsom tex Aktuell Säkerhet och Tjugofyra7.

Undersökningen visar att oron för cyberrelaterade hot har ökat markant. Det kan sägas vara en spegling av att det faktiskt rapporteras fler cyberrelaterade attacker runt om i världen. Det är inte bara traditionella intrång som har ökat utan även cyberrelaterade incidenter såsom informationsinhämtning, påverkansoperationer och spridning av desinformation. Det verkar helt enkelt som fler och mer kvalificerade attacker sker i mer planerad form än tidigare.

Det sker också övervakning och avlyssning  i större utsträckning eftersom exponeringen blir större genom att fler platser och utrustning blir uppkopplade. Detta kan vara smidigt för folk i allmänhet men man bör vara försiktig eftersom det också kan öppna upp nya sårbarheter i både IoT (Internet of Things) men även i mer traditionella IT-miljöer.

Hur kan man då komma till rätta med de här problemen? Lösningen är att upprätta en stärkt förmåga att stå emot dessa attacker.

Förutom de rent tekniska självklara lösningarna som finns i alla möjliga former och med olika prislappar är utbildning och ett höjt säkerhetsmedvetande viktiga ingredienser i detta recept. En medvetenhet om vad och varför saker sker samt av vem är minst lika viktigt som att ha tekniska lösningar på plats. Att hela tiden aktivt göra övervägda val till exempel att tänka efter när man kan använda sig av molnlösningar och vilken information som kan läggas där har en stor betydelse för en stärkt informationssäkerhet.

Hela 90% av de tillfrågade säger att de kommer att satsa på sin skyddsförmåga mot cyberangrepp. Då blir det extra viktigt att också lägga kapital på EQ Security alltså säkerhet genom ett ökat säkerhetsmedvetande.

Basalt AB kan säkerhetsskydd och finns till för att stödja er i er resa mot ett bättre, mer robust och säkrare Sverige.

mans_lagehall_web

Skribent