Ökat hot och svag förmåga i vårt samhälle

Ökat hot och svag förmåga i vårt samhälle

I undersökningen Svenskt Säkerhetsindex (SSI) har Basalt AB låtit intervjua 100 beslutsfattare inom samhällsviktig verksamhet i Sverige. Resultatet av den första undersökningen inom SSI har bland annat kommenterats i Aktuell Säkerhet.

Undersökningar om olika människors uppfattning i aktuella frågor ger ofta resultat som kan tolkas på många olika sätt. Det är inte fallet när SSI undersöker frågan om hotbilden mot den egna verksamheten har ökat eller minskat och hur hotbilden bedöms utvecklas i framtiden. Respondenterna upplever tydligt att hotbilden mot den egna verksamheten har blivit mer allvarlig under de senaste åren. Många upplever dessutom svag förmåga i den egna organisationen och i samhället.

En av respondenterna uttrycker ”Först och främst har det gått i fel riktning. Främmande makt har börjat agera i alla domäner.” Den uppfattningen understryks av många andra. Drygt sju av tio anser att hotbilden är mer allvarlig ​idag än för tre år sedan. Drygt sex av tio bedömer ​att hotbilden blir än mer allvarlig under de kommande tre åren.

Om respondenterna hade upplevt att de har goda förutsättningar att möta framtidens hot hade situationen varit balanserad. Emellertid uppvisar undersökningen att, förutom att uppleva ett ökat hot, anser också många av respondenterna att de och deras organisationer inte är tillräckligt rustade för att möta hoten.

Endast en fjärdedel av respondenterna upplever att de har tillräcklig bra hantering av hot i sin verksamhet.

Ökat hot och svag förmåga i vårt samhälle

Studien ger ett tydligt besked om att det krävs ett utökat systematiskt arbete för att reducera hot och öka krisberedskap. De mest effektiva åtgärderna upplevs vara att:

  • utveckla krisberedskapen hos myndigheter och företag,
  • öka säkerheten i samhällsviktiga IT-system och
  • utveckla ett starkare och mer robust totalförsvar.

Höstens arbete med att besluta om totalförsvarets inriktning under de närmaste fem åren måste ta fasta på denna obalans mellan upplevda hot och oförmågan att möta dem.

anders_brannstrom

Skribent