Ledningsförmåga, nätverk och motståndskraft

it system

I undersökningen Svenskt Säkerhetsindex (SSI) har Basalt AB låtit intervjua 100 beslutsfattare inom samhällsviktig verksamhet i Sverige. Resultatet av den första undersökningen inom SSI har bland annat kommenterats i Aktuell Säkerhet.

Undersökningen ger en tydlig bild av hur respondenterna upplever bristande förmåga att hantera de hot som förväntas i framtiden. Endast en fjärdedel av respondenterna upplever att de har tillräckligt bra hantering av hot i sin verksamhet.

Två av de mest effektiva åtgärderna upplevs vara att 

  • utveckla krisberedskapen hos myndigheter och företag och
  • utveckla ett starkare och mer robust totalförsvar

Basalt har byggt ett koncept för att kunna utöka krisberedskapen och bygga totalförsvarsförmåga. Vi menar att det är viktigt att tidigt utveckla de tre delförmågorna

  • ledningsförmåga,
  • nätverk och
  • motståndskraft.

Att tillse att ledningsförmågan hos olika aktörer i samhället förbättras är den viktigaste åtgärden. Har en organisation ledningsförmåga kommer den att kunna få effekt av de resurser som organisationen förfogar över. Om ledningsförmågan är svag kommer inte resurserna att kunna utnyttjas optimalt. Om bristerna är mycket allvarliga kommer organisationen att misslyckas med att lösa sina uppgifter.

Med nätverk menar vi i det här sammanhanget att alla organisationer behöver ha ett nätverk i form av kontakter med andra aktörer. En organisation med ett stort och dynamiskt nätverk kommer vid påfrestningar att kunna påräkna hjälp och stöd från andra på ett organiserat och genomtänkt sätt.

Motståndskraft är människors och organisationers förmåga att härda ut under svåra påfrestningar.  Det handlar delvis om fysiska behov men också de psykiska och moraliska faktorerna spelar in när människor, organisationer och nationer bygger motståndskraft.

Även om krisberedskap och totalförsvar hanteras som olika storheter i staten är det viktigt att hitta sammantagna effekter. Konsten är att bygga förmågor som kan hantera såväl krisberedskap som totalförsvar. Ett bra exempel är att de sjukvårdsresurser som fanns i totalförsvaret under kalla kriget skulle ha kommit till synnerligen god nytta i krisberedskap och krishantering under coronapandemin.

anders_brannstrom

Skribent