Kontinuitetshantering i förhållande till verksamhetskritiska informationsprocesser inom vårdenheter

Rätt vård till rätt patient i rätt omfattning i rätt tid och på rätt sätt – oavsett situation, plats och tidpunkt, oavsett avvikelse, incident eller kris

Från och med september och fram till och med början av december genomför Basalt ett kontinuitetshanteringsprojekt i en region, där fokus ligger på verksamhetskritiska informationsprocesser. Under denna period kommer vi att genomföra 13 workshops, inom 7 vårdenheter.

Kontinuitetshantering i förhållande till verksamhetskritiska informationsprocesser inom vårdenheter

Att kunna upprätthålla en säker vård är något som man som samhällsmedborgare och personal inom vårdverksamhet ser som en självklarhet. Det krävs särskilda åtgärder för att säkerställa denna leverans så att vårdverksamheten fungerar även om den drabbas av oönskade störningar.

Det är få organisationer, om några alls, som skulle ifrågasätta värdet av kontinuitet, det vill säga förmågan att motstå störningar, från mindre avvikelser och incidenter till allvarliga kriser och katastrofer. Mer oklart är hur vi prioriterar uppgiften i praktiken. Frågan tränger sig på i ett samhälle med ett växande beroende av ett oavbrutet flöde av information, där leverans- och tidsmarginaler blir snävare och snävare.

Detta projekt fokuserar på vårdenheters beroende till kritiska informationsprocesser. Informationsprocesser ligger kärnverksamheten nära och här finns ett stort behov av åtgärd/rutiner i det fall det uppstår störningar eller avbrott i kritiska informationsprocesser. Störningar i kritiska informationsprocesser kan snabbt få allvarliga konsekvenser inom vårdverksamheten. Informationsstörningar betraktas antingen som kvalitetsbrister i verksamhetsprocesser eller som tekniska systembrister och här finns ett värde av att titta närmare på vad bristerna består i och de konsekvenser de medför, för att därefter skapa rutiner för att eliminera eller reducera följdverkningarna. Detta är innebörden av kontinuitetsplanering.

Kontinuitetshantering i förhållande till verksamhetskritiska informationsprocesser inom vårdenheter

Act Fast. on Vintage Pocket Clock Face with Close Up View of Watch Mechanism. Time Concept. Film Effect. Vintage Watch Face with Act Fast Phrase on it. Business Concept with Vintage Effect. 3D.

Frågor som vi i detta sammanhang måste ställa oss är exempelvis:

  • Vilka verksamhetsprocesser och kritiska informationsprocesser är viktigast att upprätthålla för att åstadkomma minskad skada vid en eventuell störning?
  • Hur skapar vi kontinuitet när normala rutiner inte fungerar?
  • Är dagens rutiner och resurser tillräckliga för att upprätthålla en verksamhet i händelse av störningar i kritiska informationsprocesser?
  • Hur skapar vi tillräcklig förmåga att kunna anpassa oss och klara störningar i tillgången till information i våra kritiska verksamheter? 

Vem ansvarar för vad i en händelse av avbrott i kritiska informationsprocesser?

eva_hamberg-108x142

Skribent

Eva Hamberg
Senior konsult Krisberedskap och Totalförsvar

0704-85 97 21
eva.hamberg@basalt.se

Eva är seniorkonsult inom krisberedskap och totalförsvar.