Kommunernas ansvar för krisberedskapen

Sveriges 290 kommuner har ansvar för att stärka krisberedskapen och civilt försvar inom sitt geografiska område. En ny mandatperiod innebär att mycket ska på plats senast sista december under mandatperiodens första år. Bland annat ska kommunfullmäktige fatta beslut om kommunens mål och inriktning för krisberedskapsarbetet, om styrning, processer för risk och sårbarhetsanalys och ambitioner i geografiskt områdesansvar.

När det gäller risk- och sårbarhetsanalysen ska kommunen analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa, hur de kan påverka den egna verksamheten och sammanställa detta i en risk- och sårbarhetsanalys. När analysen är gjord ska kommunen genomföra de åtgärder som behövs för att öka förmågan att bedriva samhällsviktig verksamhet och hantera extraordinära händelser. Dessutom ska kommunen rapportera sin analys till länsstyrelsen senast den 31 oktober under det första kalenderåret efter ordinarie val till kommunalfullmäktige. Nästa rapportering sker 2019.

Kommunernas ansvar för krisberedskapen

Det geografiska områdesansvaret innebär att kommunen har en del förberedande arbete att ta itu med. Bland annat ska kommunen säkerställa att de aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet i kommunen har möjlighet att samverka för att uppnå samordning av förberedelser. Det kan till exempel innebära att man planerar utifrån olika händelser. Det kan vara översvämning, elavbrott, vattenburen smitta och/eller viktiga it-system är otillgängliga. Utifrån sådana händelser kan sedan kommunen planera för hur nödvattenförsörjningen ska hanteras, eller hur försörjningsstöd ska kunna utbetalas med alternativa rutiner eller leverantörer och/eller hur äldre och svårt sjuka ska få fortsatt vård i hemmet. Detta är viktiga uppgifter som kommunen säkerställer genom sin kontinuitetshantering.

Under 2017-2018 har Basalt arbetat med flera samhällsviktiga verksamheter med syfte att identifiera risker och sårbarheter och säkerställa robusthet för att driva den kritiska verksamheten på en tolerabel nivå oavsett vilka störningar som inträffar. Verksamheterna har varit centrala myndigheter, kommuner, landsting och privata företag. Vill ni höra mer om hur Basalt arbetar med riskhantering och kontinuitetshantering? Eller bara några goda råd och tips om hur man kan göra det komplexa hanterbart? Hör av er till Basalt idag!

20170909_2060-fix-2-sv-1-108x142

Skribent

Katarina Kjellman
Seniorkonsult

0763 – 05 68 09
katarina.kjellman@basalt.se

Katarina är seniorkonsult inom risk- kris – och kontinuitetshantering. Katarina har en lång erfarenhet av arbete med att stärka och utveckla flera av samhällets viktigaste verksamheter; dricksvattenförsörjning, elförsörjning och central statsförvaltning.