Hoten ökar - Säkerhetsskydd behövs nu!

vad är omvärldsbevakning

I undersökningen Svenskt Säkerhetsindex (SSI) har Basalt AB låtit intervjua 100 beslutsfattare inom samhällsviktig verksamhet i Sverige. Resultatet av den första undersökningen inom SSI har bland annat kommenterats i Aktuell Säkerhet.

Undersökningen ger bland annat en tydlig bild av hur respondenterna upplever att hotbilden mot den egna verksamheten har blivit mer allvarlig samt kommer att bli än mer allvarlig de kommande tre åren. Många upplever dessutom svag förmåga i den egna organisationen och i samhället samt bristande kunnande att hantera de hot som förväntas i framtiden.
Endast en fjärdedel av respondenterna upplever att de har tillräcklig bra hantering av hot i sin verksamhet.

säkerhetskonsult

Det är skrämmande siffror som äntligen har kommit fram i ljuset och visar det många i branschen har befarat – vi är dåligt rustade. Hur kunde det bli såhär? Orsakerna till att det ser ut som det gör kan vara flera. Vi kan dock inte längre blunda för de fakta som presenteras utan det viktigaste just nu är att våga öppna ögonen och ta till sig den verklighet vi har framför oss och framförallt börja agera!

Hur skall man börja? Vilket är första steget? En viktig start är just att inse att det verkligen finns ett reellt hot mot Sverige och samhällsviktig verksamhet. Vidare att våga erkänna att man inte har kapacitet eller kunskap som behövs för att driva säkerhetskyddsarbetet framåt.

I denna, till synes, mörka sanning är dock hoppet inte ute, utan hjälp finns! Dels genom gällande lagstiftning och tillhörande vägledningar dels genom den kompetens flertalet myndigheter, företag och individer besitter. Lyft blicken, fråga om hjälp – vi kan inte längre vänta utan NU är tiden inne att kraftsamla och satsa på säkerhetsskydd.

Basalt AB kan säkerhetsskydd och finns till för att stödja er i resan till ett bättre, mer robust och säkrare Sverige.

johan_lundin_square

Skribent

  • Utifrån flerårig erfarenhet från säkerhetsarbete inom polismyndigheten och Försvarsmakten hjälper jag kunder att skapa ordning och utveckla kompetens inom personalsäkerhetsområdet genom strategiska och operativa åtgärder. Exempelvis hjälper jag till att upprätta och implementera styrande dokument och processer till att utföra säkerhetsprövningar och säkerhetsärenden samt genomföra utbildningar inom personalsäkerhet och säkerhetsskydd.