Brister i ert säkerhetsskydd kommer att bli ekonomiskt kostsamt!

Förra veckan presenterade regeringen lagrådsremissen Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet, i vilken det föreslås ändringar i gällande säkerhetsskyddslag (2018:585). För att få en utökad förståelse för vad det kommer att innebära när ändringarna föreslås att träda i kraft den 1 december 2021 – frågar vi två av våra experter i säkerhetsskydd,  Per Vicklander, med bakgrund från Säkerhetspolisen och Alfred Carlson, tidigare i Försvarsmakten.

banner-6--data

Inledningsvis föreslås säkerhetsskyddschefer få en mer framträdande roll i säkerhetsskyddsarbetet. Vad är anledningen och vilka fördelar kommer det att medföra?

  • Först och främst kommer kravet att säkerhetsskyddschefen ska vara direkt underställd verksamhetens chef gälla alla verksamhetsutövare inom säkerhetskänslig verksamhet, inte bara myndigheter. Av erfarenhet arbetar säkerhetsskyddschefer ofta perifert i organisationen, säkerhetsskyddschefer har därför inte tillräckligt inflytande för att kunna påverka ledningen i säkerhetsskyddsfrågor. Förslaget innebär att säkerhetsskyddschefen behöver tilldelas mer resurser, räknat i både personal och ekonomiska medel, för att mer aktivt kunna påverka säkerhetsskyddsarbetet, säger Per Vicklander.

 

Säkerhetsskyddsavtal kommer att behöva ingås i fler situationer än idag. Vad kommer detta att innebära rent konkret för verksamhetsutövarna?

  • I och med att det i fler situationer kommer att krävas säkerhetsskyddsavtal, kommer det krävas säkerhetsprövning av personal i vidare utsträckning än idag. En förutsättning för att vara aktuell för denna typ av verksamhet är ett fungerande personalsäkerhetsarbete, säger Alfred Carlson.

 

Kravet på verksamhetsutövare att genomföra särskilda säkerhetsskyddsbedömningar och pröva lämpligheten av utkontrakteringar och liknande förfaranden föreslås att öka. Vilken skillnad innebär detta jämfört med kraven idag?

  • Det ökade behovet av särskilda säkerhetsskyddsbedömningar ställer krav på att verksamhetsutövaren har god kunskap om sin egen verksamhet, avseende säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och den säkerhetskänsliga verksamheten. Att bedöma vad som är olämpligt är inte alltid självklart varför en väl genomförd och kontinuerligt uppdaterad säkerhetsskyddsanalys är grunden, säger Per Vicklander.

 

Tillsynsmyndigheterna föreslås få utökade undersökningsbefogenheter och möjligheter att besluta om vitesförelägganden samt sanktionsavgifter. Vad blir de största skillnaderna?

  • Den största skillnaden är utan tvekan att det kommer att vara förenat med en betydande ekonomisk kostnad att inte bedriva ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete. Lagstiftarnas intention är tydlig när man väljer vägen med viten och sanktionsavgifter, säger Alfred Carlson.

 

Per Vicklander nickar medhållande och tillägger:

  • Det kommer inte längre att vara ekonomiskt försvarbart att göra avkall på säkerhetsskyddsarbetet med de nu föreslagna sanktionsavgifterna.

 

Med stöd av Basalt AB blir säkerhetsskyddsarbetet en självklar del av er verksamhets vardag och tillsammans skapar vi ett mer robust och säkrare Sverige – tveka inte att kontakta oss!

ulha_web_basalt

Skribent