Basalt erbjuder stöd med sakkunskap, rådgivning och mentorskap

Basalt erbjuder stöd med sakkunskap, rådgivning och mentorskap

För att organisationer, inte minst de som har ansvar för samhällsviktig verksamhet, ska fungera krävs att medarbetarna har tillräckliga kunskaper och färdigheter inom sina arbetsområden. En generell utgångspunkt är att goda kunskaper och erfarenheter finns på många håll men att det alltid finns utrymme för förbättringar. Det sistnämnda gäller såväl organisationer som enskilda individer. Våra erfarenheter är dels att alla alltid kan bli skickligare i sin yrkesroll dels att det kan finnas behov av att lyfta en viss medarbetares kunskaper och färdigheter på något specifikt område.

Vårt erbjudande innebär att vi, med personliga erfarenheter från många olika delar av samhället, stöder med sakkunskap, rådgivning och mentorskap.

Våra personliga erfarenheter – som chefer och handläggare vid myndigheter, regioner, kommuner och näringsliv – kan komma er personal tillgodo. Vår bestämda uppfattning är dessutom att det kan gynna såväl individer som organisationer att få råd och stöd från personer som har kunskap och erfarenhet från andra organisationer än bara den man själv representerar.

Basalt erbjuder stöd med sakkunskap, rådgivning och mentorskap

Våra konsulter representerar sitt eget erfarenhetsområde och även det nätverk som de förfogar över. Stödet kan ges genom att konsulten följer en eller några befattningshavare och fortlöpande ger råd och tjänar som bollplank. Stödet kan också ges genom att konsulten lämnar ett expertutlåtande i något avgränsat område.

Det är viktigt att en dialog tidigt förs kring vilka områden kunden vill ha stöd med.

Vårt arbetssätt innebär att vi inledningsvis följer verksamheten och tar del av befintliga styrdokument och rutiner. Dessutom genomför vi intervjuer med vissa befattningshavare. Utifrån detta ger vi fortlöpande råd om hur saker kan förändras så att individerna och organisationen utvecklas.

Vi anpassar alltid vårt erbjudande till kundens specifika behov.

anders_brannstrom

Skribent