Basalt erbjuder stöd med att förbättra krisledningsorganisation och ledning av staber

Basalt erbjuder stöd med att förbättra krisledningsorganisation och ledning av staber

Vi räknar med att de flesta organisationer som ansvarar för samhällsviktig verksamhet har någon form av krisledningsorganisation och rutiner för hur staben ska arbeta i olika beredskapsnivåer. Vårt erbjudande innebär att vi, med personliga erfarenheter från olika delar av samhället, stöder med att förbättra såväl organisationen som sättet att arbeta.

Våra personliga erfarenheter – från myndigheter, regioner, kommuner och näringsliv – är att stabers organisationsformer och arbetssätt ofta är gränssättande för hur hela organisationen lyckas lösa sina uppgifter. En lämplig krisledningsorganisation och ett bra stabsarbete gör att erforderliga beslut kan fattas och genomföras så att krisen kan avhjälpas.

Basalts erbjudande bygger på beprövad erfarenhet och lägger särskilt stor vikt vid att:

  • Ledningssystemets olika delar – teknik, personal, metoder och organisation – samordnas på ett optimalt sätt.
  • Organisationen samtidigt arbetar med olika tidsskeden: genomförande samt planering på medellång och lång sikt. Särskilt viktigt är att göra bedömningar om framtiden och att tidigt fatta beslut om viktiga åtgärder.
  • Skapa rutiner för samordning och samarbete mellan den egna organisationens olika delar, och med aktörer utanför den egna organisationen.
  • Det staben producerar, gör det lätt för beslutsfattare på olika nivåer att i rätt tid fatta beslut som de känner att de kan ta ansvar för.
  • Stabens organisation och arbetssätt medger att staben, efter rådande omständigheter, har en god uthållighet.
  • Skapa enkla och tydliga rutiner för att kunna använda tillgänglig tid på ett optimalt sätt.

Vårt arbetssätt innebär att vi tar del av befintliga styrdokument och rutiner. Dessutom följer vi stabens praktiska arbete och genomför intervjuer med vissa befattningshavare. Utifrån detta ger vi fortlöpande råd om hur stabens organisation och arbetssätt bör förändras för att kunna öka kapaciteten och uthålligheten.

Vi anpassar alltid vårt erbjudande till kundens specifika behov.

anders_brannstrom

Skribent