Basalt deltog i Offsäks höstkonferens

Föreningen för trygghets- och säkerhetsarbete inom offentlig verksamhet (offsäk) är en intresseorganisation för de som arbetar med säkerhets- och trygghetsarbete i offentlig sektor.
Föreningen består av organisationer som Sveriges Kommuner och Landsting, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Post & Telestyrelsen m.fl. och varje höst anordnar föreningen en höstkonferens. I år deltog Basalts Katarina Kjellman och Katarina fick bl.a. lyssna till flera intressanta föreläsningar om försvarspolitisk inriktning, nationell säkerhetsstrategi och totalförsvar.

170911_basalt_katarina_kjellman_seminarie_verksamhetsskydd_informationssakerhet-1958 (1)

Jan Hylander från Regeringskansliets försvarsdepartement engagerade deltagarna när han pratade om myndighetens arbete med den försvarspolitiska inriktningen om totalförsvaret. Den enskilt viktigaste uppgiften de kommande åren är Försvarsmaktens operativa förmåga och detta kan inte göras utan totalförsvaret. Jan påpekade flera gånger att det är på allvar nu och vi måste bygga upp vårt ”krigsmedvetande”. Det innebär att alla måste göra sin del av jobbet! Det gamla totalförsvaret var ett mycket omfattande totalförsvar och kunde mobilisera 800 000 personer. Det är långt ifrån vad vi har idag och idag har stora delar av det civila försvaret utmaningar att klara av den fredstida förmågan. En annan sak som Jan tog upp var det arbete som nu pågår inom Regeringskansliet och som ska resultera i att kommuner inte ska kunna bedriva egen säkerhetspolitik, utan berör det rikets säkerhet måste staten kunna påverka kommunala beslut. Ja, till och med stoppa beslut som kan äventyra rikets säkerhet. Slutligen påpekade Jan att kommuner och landsting inte ska sitta och vänta på ändrade författningsregleringar, det tar tid. Börja arbetet redan idag utifrån de författningar som redan finns!

En annan talare var Per-Åke Mårtensson från Försvarshögskolan. Per-Åke berörda nationell säkerhetsstrategi och totalförsvar, hybridkrigsföring, ryska inflytesagenter, inriktningen att t.o.m. 2020 öka den operativa förmågan i krigsförbanden m.m. Det som är absolut viktigast idag, menade Per-Åke, är att alla ansvariga för samhällsviktig verksamhet gör den säkerhetsanalys de är ålagda att göra. Men trots att säkerhetsskyddslagen har många år på nacken finns det idag fortfarande stora brister och ett skriande behov av utbildning inom säkerhetsskydd.

bakdorr (1)

Minst en gång om dagen slår det mig, vi befinner oss i en mycket osäker tid. Det känns alltid tungt måste jag erkänna. Det är så tydligt att alla aktörer som levererar samhällsviktiga tjänster/verksamhet måste ta mycket ansvar för utvecklingen av det civila försvaret och agera före vi har alla svar! Ansvarsprincipen gäller! En förutsättning för en hållbar utveckling är bl.a. ett grundligt säkerhethetsskyddsarbete. Här bidrar vi, Basalt AB, med expertkompetenser. Vi är flera med erfarenhet från företag, kommuner, länsstyrelser och centrala myndigheter. Med ett riskbaserat angreppssätt har vi stöttat verksamheter inom transportsektorn, livsmedelsförsörjning, elförsörjning, dricksvattenförsörjning, polis, central statsförvaltning, läkemedelsindustri, vård m.fl. att identifiera rätt skyddsnivå och vidta rätt åtgärder. Och i den allt mer komplexa omvärlden hjälper vi verksamheter att navigera och hitta balans för en hållbar utveckling. Så även om jag finner det tungt, minst en gång om dagen, känner jag ganska omedelbart därefter, att vi är med och bidrar till utvecklingen av vårt totalförsvar. Vi har förmåga. Då känns det bättre.