Basalt AB och kontinuitetshantering

Basalt AB och kontinuitetshantering

Ett viktigt mål med allt arbete som syftar till att förebygga och hantera kriser är att oavsett händelse eller orsak måste verksamheten ha förmåga att upprätthålla kritisk verksamhet eller verksamhetskritiska processer. Och detta på en i förväg fastställd och accepterad nivå. Det är viktigt att nu och fortsättningsvis ta vara på kunskap genererad av hantering och effekter av pandemi som nu sätter människor, verksamheter och leveransförmåga på prov. Men undvik att fortsättningsvis bygga för att bara hantera en pandemis effekter. För det lär komma fler pandemier, avbrott i försörjningskedjor och andra kriser..

Vi på Basalt är högst delaktiga i svensk krisberedskap. Det vi erbjuder har en stabil och mångfacetterad grund i den kompetens vi tillsammans besitter. Vi, Basalts konsulter, har kompetens och lång erfarenhet av krisberedskap på lokal, regional och nationell nivå. Vi har erfarenhet av ledning och samverkan i komplexa situationer och vi stöttar i återuppbyggnaden av det svenska totalförsvaret. Basalt har också, sedan drygt 10 år tillbaka, levererat säkra och robusta lösningar för information med de högsta kraven på säkerhet.

Det är ju nu högst påtagligt att många påverkas av rådande pandemi. Kontinuitetshantering har blivit mer nödvändigt än någonsin. Syftet med kontinuitetshantering är att säkra leveransförmågan och reducera störningskänsligheten. Men det handlar också om att starta upp, återgå till en normal vardag. Även det måste förberedas, testas, utvärderas och dokumenteras.

Basalt AB och kontinuitetshantering

Utifrån den komplexa, globala och sårbara värld vi lever och verkar i, stödjer Basalt kunder att sortera och prioritera sin verksamhet utifrån ett riskbaserat synsätt. Det betyder att Basalt bistår verksamheter att identifiera och vägleda vilken skyddsnivå verksamheter, verksamhetsdelar och/eller tekniska system behöver och vilka åtgärder som måste till för att upprätthålla fastställd skyddsnivå. Åtgärderna kan sorteras in i såväl produkter, tjänster som IT-system. Det kan handla om åtgärder inom riskhantering, kontinuitetshantering, avbrottsplaner, återställningsplaner med mera.

Basalt AB levererar både enstaka tjänster till implementering av åtgärder som stärker kontinuitetshanteringsförmågan. Val av verktyg och modeller genomförs i samråd med kunden. Vi använder oss bland annat av Svensk standard inom områdena riskhantering, kontinuitetshantering, krishantering med mera.

170911_basalt_katarina_kjellman_seminarie_verksamhetsskydd_informationssakerhet-1958 (1)

Skribent