Vilka effekter upplevde Basalt efter införande av CMDB?

För att kunna mäta vilka effekter som vi på Basalt kunde identifiera, genomfördes en andra enkät som analyserades gentemot den första.

Av de effekter som tillhörde Nå Information blev tre av fyra effekter uppfyllda. Respondenterna ansåg sig upplevt positiva effekter kring kostnadskontroll, informationskällor och spårbarhet. Utifrån en analys av detta identifieras det att Nå Information har bidragit med positiva effekter efter införandet av CMDB. Alla identifierade effekter hade innan enkäten inte upplevts av respondenterna, men detta kan bero på att CMDB inte varit i drift så länge, innan den uppföljande enkäten genomfördes. Det som presenterades i studien var ett första utkast av en CMDB.

Kostnadskontroll önskade man skulle bidra med en bättre överblick på alla inventarier. Det skulle bli lättare att planera inköp och reducera kostnader genom att ta in offerter från flera leverantörer. Den insamlade empirin visar att det blivit lättare att kontrollera de kostnader som fanns i IT-miljön. En respondent beskrev det som ”… att kontrollera alla kostnader har tidigare varit helt omöjligt, men med CMDB går det faktiskt att på ett kontrollerat sätt se hur mycket det kostar för oss att leverera en tjänst”.

Däremot märkte man inte av effekten Avbrottsfrekvens, det kan ansågs bero på att CMDB inte varit i drift så länge innan enkät 2 genomfördes.

Dem tredje effekten handlade om informationskällor och att det skulle bli lättare att hitta information om rätt CI. Med överskådliga informationskällor skulle det även bli lättare att informera företaget. Detta ansåg respondenterna att det blivit lättare eftersom alla incidents, changes och problems var kopplade till en CI. I och med att allting kopplades till en asset blev även spårbarheten bättre.

Vilka effekter upplevde Basalt efter införande av CMDB?

Av de effekter som tillhörde Effektivare arbetsuppgifter blev tre av fem effekter uppfyllda. Respondenterna ansåg sig upplevt positiva effekter kring komponentbaserat arbetssätt, riskbedömning och arbetsprocesser. Utifrån denna analys bidrar Effektivare Arbetsuppgifter med positiva effekter. Att det endast är tre av fem effekter som anses bidra med positiva effekter kan det även här bero på att CMDB inte varit i drift så länge eller att arbete med t.ex. licenshantering inte utförts efter att CMDB infördes.

Normalt sett är det krångligt att ha kontroll på alla licenser som finns på ett företag, men tanken med CMDB är att det ska visa vilka programvaror som används och som även kräver licenser. Ingen specifik fråga fanns kring detta i enkäten, men en av respondenterna skrev hur effekten av informationskällor och arbetsprocesser skulle göra det möjligt att på ett överskådligare sätt se licensbehov. Dock var detta inget som upplevts när enkäten genomfördes, utan beskrevs mer som en förväntning på framtiden.

Det fanns en grundtanke att allt arbete skulle kopplas till komponenter. Respondenterna menade på att registrerade ärenden kopplades till en asset, som i sin tur var registrerad som en CI i CMDB. Genom att göra på detta sätt var det möjligt att se vilka relationer som fanns. Så utifrån respondenterna hade de märkt effekten att de arbetade mer komponentbaserat.

Riskbedömning fokuserade på att det skulle bli lättare att bedöma risker redan innan arbetet påbörjats. En av respondenterna menade på att det blivit lättare att planera servicefönster sedan införande av CMDB, i och med det komponentbaserade arbetssättet var det möjligt att se vilka komponenter som skulle påverkas vid t.ex. en change och på så vis utföra riskbedömning för denna komponent. Det var i förtid möjligt att se om en komponent som skulle påverkas tidigare hade haft mycket problem, och på så vis ha lite extra kontroll på denna under arbetet. Respondenterna var överens om att effekten upplevts och att den var positiv.

Respondent skrev ”… tidigare har ändringar och nyutveckling skett utan att vi ens sett över vilka risker som finns. Ibland har vi haft möjlighet att prova förändringarna i en liknande miljö, men det är ingen garanti för att den aktuella produktionsmiljön ser ut och fungerar exakt likadant. Nu vet vi mer vilka komponenter som är inblandad, jag tror vi kommer få en bättre kontroll på hur miljön fungerar och då kommer det bli lättare för oss att bedöma risker.”

Att lokalisera problem hade det inte blivit någon skillnad kring, men däremot fanns det som en förväntad effekt i framtiden. De förväntade sig att det skulle finnas ett bra stöd i CMDB för att identifiera frekventa problemkällor.

Respondenterna var överens om arbetsprocesserna fått ändras efter införandet, men att de förväntade sig att de skulle ändras ännu mer ju mer de hann arbeta med CMDB. Men en konkret process som ändrats var vilka attribut som angavs för incidents, changes och problems.

Det man kan utläsa från detta är att CMDB hjälper oss i vardagen med att ha bättre kontroll över den IT-miljö som vi levererar till resten av företaget. Hur ser det ut hos ert företag? Har ni kontroll på vilka risker som finns med önskade förändringar i miljön? Om inte, vi på Basalt kan hjälpa er. Oavsett om det handlar om att införa en CMDB, se över er kontinuitetsplan eller kanske införa övervakning och loggning av er IT-miljö. Vi finns här för er, hör av er så hjälper vi er vidare!

I nästa avsnitt går vi in på vilka slutsatser vi kunde dra utav den studie som genomfördes. Vill du läsa mer fram till dess kan du läsa här.

linn_leneklint-108x142

Skribent

Linn Leneklint
IT-ansvarig

0735 – 64 75 95
linn.leneklint@basalt.se

Som IT-ansvarig på Basalt ansvarar Linn för att skapa de rätta förutsättningarna för en god IT-miljö. Hon är operativt involverad och driver IT-utvecklingen framåt samt är personalansvarig för medarbetarna vid IT-avdelningen. Linn är MCP inom Office 365 och tar externa konsultuppdrag vid behov.