Basalts erbjudande   ̶ Nulägesanalys av er verksamhet

Basalts erbjudande   ̶ Nulägesanalys av er verksamhet

Är er verksamhet i behov av förändring ?

Syftet med nulägesanalysen är att ”ställa en diagnos” på verksamhetens förmåga att uppfylla mål, krav, förväntningar i hantering av kriser som exempelvis covid-19, för att sedan vid behov kunna vidta förändringsåtgärder. Den utgör också en viktig del av kommande beslutsunderlag och underlag för strategi/er.

Den ger förutsättningar för relevanta målsättningar och underlag som visar vilka förändringar som kan ge störst effekt. Nulägesanalysen påvisar vad verksamheten behöver åtgärda och därmed prioritera i strategier. Nulägesanalysen är också ett sätt att påbörja en förankringsprocess hos verksamheten och med externa aktörer.

En nulägesanalys kan innefatta en grundläggande omprövning av verksamheten, en analys av hur resurser används, samt en helhetsanalys av verksamheten utifrån olika aspekter.

Nulägesanalysen ska resultera i:

  • Ett beslutsunderlag för vad verksamheten behöver göra.
  • En beskrivning av vad verksamheten presterar i nuläget med utgångspunkt från mål och uppdrag.
  • Ett underlag för en nollmätning för att kunna mäta framtida förändringar mot önskad målbild.
  • En beskrivning av de förändringar som behöver vidtas och hur de leder till ökad effektivitet.

Basalts erbjudande   ̶ Nulägesanalys av er verksamhet

Följande aspekter kan särskilt analyseras:

Ledning och styrning

En del i arbetet med att se över om verksamheten bedrivs effektivt är att undersöka om ledning och styrning gör det möjligt att leverera tjänsterna effektivt, och om styrningen leder verksamheten mot målen.

Struktur och samverkan

En effektiv verksamhet kräver en fungerande organisationsstruktur och goda förutsättningar för intern och extern samverkan.

Processer och arbetssätt

För att veta hur effektiv verksamheten är, bör man ta reda på om de identifierade processerna och arbetssätten gör det möjligt att leverera effektivt i förhållande till det verksamheten förväntas uppnå.

Kompetens och resurser

  • En effektiv verksamhet förutsätter rätt kompetens och resurser.
  • Har verksamheten rätt kompetens på rätt plats för att utföra sitt uppdrag?
  • Hur arbetar verksamheten för att utveckla kompetensen inom organisationen i relation till det som verksamheten ska göra?

Kultur

En förutsättning för en effektiv och väl fungerande verksamhet är att kulturen inom organisationen stödjer verksamhetens uppdrag och leverans.

Basalts nulägesanalys utgår från verksamhetens mål och strategier och hämtar relevant information från olika källor, både interna och externa. Basalt kan leverera konkreta förslag på åtgärder på kort och lång sikt, samt förslag på omedelbara åtgärder.

eva_hamberg-108x142

Skribent

  • Eva är seniorkonsult inom krisberedskap och totalförsvar.