Systematiskt säkerhetsarbete

 • Basalts systematiskt säkerhetsarbete omfattar riskhantering, kontinuitetshantering, informationssäkerhet och säkerhetsskydd.

  Våra konsulter har tillsammans över 40 års erfarenhet av systematiskt säkerhetsarbete inom såväl offentlig som privat sektor. Vi vet vilka komplexa hot, utmaningar och legala krav organisationer möter i dag. Men vi har också erfarenheter att hantera och utvärdera händelser som satt företag, myndigheter, samhället och/eller individer på stora prov. Därför strävar vi alltid efter att göra det komplexa begripligt, hanterbart och meningsfullt. För vi vet att då får varje kund hållbara lösningar som minskar sårbarheter och ökar förmågan att förebygga och hantera hot och risker i vardagen och i kris.

  • Riskhantering

  • Vi stödjer kunder att sortera och prioritera sin verksamhet utifrån ett riskbaserat synsätt. Vi bistår kunden att identifiera risker och vägleda vilken skyddsnivå verksamheter, verksamhetsdelar och tekniska system behöver och vilka åtgärder som måste till för att upprätthålla fastställd skyddsnivå.

  • Kontinuitetshantering

  • Vi stödjer kunder att öka eller bibehålla förmågan att återställa verksamheten efter en störning eller ett avbrott. Stödet kan även omfatta hjälp med att integrera kontinuitetshantering i verksamhetens befintliga ledningssystem. Vi anser att samhällets samlade förmåga att hantera och minska effekterna av ett avbrott i fredstid ger den grundläggande förmågan Sverige behöver för att hantera statsunderstödda handlingar och krig. Därför har vi tagit fram en utvecklad metod för kontinuitetshantering.

  • Informationssäkerhet

  • Vi stödjer kunder att öka eller bibehålla administrativ och teknisk säkerhet vid hantering av information avseende sekretess, tillgänglighet och kvalitet. Stödet kan omfatta säkerhetsanalyser, penetrationstester, införandet av ledningssystem för informationssäkerhet och IT-säkerhetslösningar.

  • Säkerhetsskydd

  • Vi stödjer kunder som omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen att säkerställa syftet med säkerhetsskyddet. Till exempel kan vi stötta eller genomföra säkerhetsanalyser och utbildningar men vi har även hjälpt kunder med att utveckla klassificeringsmodeller som underlättar genomförandet av säkerhetsskyddsåtgärder för mycket omfattande verksamheter.