Basalt Enterprise Architecture

 • Basalt har utvecklat konceptet BEANS, Basalt Enterprise Architecture. BEANS består av metodik, arkitektur och teknik för att skapa säkra, förvaltningsbara och kostnadseffektiva IT-system och komponenter. BEANS-konceptet innebär en utvecklings- och förvaltningsmetodik som ger assurans, kvalitet, säkerhet, transparens och effektivitet. Alla dessa egenskaper är grundprinciper som alltid kan föras i bevis. IT-system bryts ner i komponenter som individuellt förvaltas och automatiseras. Dessa komponenter kan sedan byggas ihop genom BEANS-metodiken till nyckelfärdiga IT-system som kan förvaltas på ett förutbestämt och kvalitetssäkrat sätt. Ambitionen med denna metodik är att förändra landskapet runt IT-system och IT-infrastrukturer för att gå från dagens potpurri av lösningar till mer standardiserade lösningar som är mer förutsägbara, billigare och inte har beroenden till enskilda individer eller expertkompetens via konsulter. Basalt gör analysen att detta är en trend som kommer allt starkare under de kommande åren.
  En fördel som Basalt drar ur arbetet med att utveckla komponentbiblioteket enligt BEANS-metoden, är att produktifiera delarna under resans gång. Vi har idag produktifierat en logg- och en monitorkomponent. Dessa marknadsförs och säljs idag som tjänster till våra kunder. Dessa två komponenter utgör bara en första liten del av den framtida kompletta floran av komponenter som utgör målbilden inom BEANS-konceptet.
  BEANS innehåller utöver metodik också en modern arkitektur som baseras på modern molnteknik, kryptering, inkapsling, automatisering, robotisering och säkerställda, formaliserade utvecklingsmiljöer. Arkitektur och metodik kombineras sedan med tekniska standardprodukter och innovationer för att skapa framtidens säkra, högkvalitativa, förvaltningsbara och kostnadseffektiva IT-system och lösningar.

  Ladda hem BEANS svenskt produktblad samt engelskt whitepaper:

  •  
 • Kontakta Basalt
  • BEANS

  • Plattformen är skapad med hjälp av Basalts beprövade integrationsmetoder och systematiska tillvägagångssätt kring IT-säkerhet. BEANS bygger på ett koncept av återbrukbara komponenter som enkelt kan anpassas efter kundens verksamhet. Plattformen ger skydd mot nya säkerhetshot, skyddar informationsobjekt, har stark spårbarhet, hög tillgänglighet och sänker kostnader för anpassning, drift och förvaltning.

  • Datacenter & systemlösning

  • BEANS är en komplett IT-plattform oberoende av hårdvara och slutanvändarfunktionalitet. Plattformen består av ett datacenter och en systemlösning som möjliggör integration av befintliga och nya IT-system.

  • Minskad projektrisk

  • När nya system ska tas fram eller befintliga system förnyas, minskar BEANS projektriskerna signifikant eftersom kostnaden blir lägre samtidigt som tidsåtgången och de tekniska riskerna minskar. BEANS är en lösning som är färdig till 85 procent. Därför minskar också beroendet av externa experter.

  • Underhåll & support

  • Det är möjligt att anskaffa en fullskalig BEANS-plattform med både datacenter och systemlösning eller delar av plattformen. För att upprätthålla säkerhetsskyddet hanteras underhåll och support av Basalts IT-säkerhetsexperter.