Basalt vinner upphandling gällande Systempartner för Försvarsmaktens IT-plattform SWECCIS

FMV meddelade idag att Basalt, i tuff konkurrens, har blivit tilldelat uppdraget att förvalta, producera och utveckla Försvarsmaktens IT-plattform “SWECCIS”. Avtalet löper fram till 2016, med option på förlängning till 2020. SWECCIS är planerat att användas som IT-plattform för Försvarsmaktens Insatsorganisation 2014.

SWECCIS har utvecklats på FMV som IT-plattform för stabsstödssystem med sekretesskrav. SWECCIS utvecklades för att stödja hantering av information sekretessklassificerad upp till nivån HEMLIG/SECRET.

Det första driftsystemet baserat på SWECCIS levererades redan 2007 till den svenska insatsstyrkan Nordic Battle Group 08. Sedan dess har systemet utvecklats med mer funktionalitet och förfinats – för att inte nämna det hundratalet ledningssystem som levererats baserat på SWECCIS.

Den svenska utlandsstyrkan i sina olika uppdrag, den svenska insatsledningen och internationell och nationell övningsverksamhet är exempel på mottagare av system baserat på SWECCIS.

Basalt, tillsammans med sina partner, blir tilldelade uppdraget att som “Systempartner” förvalta, producera och utveckla IT-plattformen SWECCIS under tre till sju år. Detta är ett stort åtagande och kräver resurser i form av integratörer, systemutvecklare, IT-arkitekter, IT-säkerhetsspecialister, utbildare, dokumentatörer, testare, experter och projektledning.

– Det här är såklart oerhört glädjande, säger VD Nicklas Haglund. Vi är hedrade att bli utvalda att förvalta och, framför allt, utveckla plattformen. Basalt är, tillsammans med våra partner, redo att kostnadseffektivt och med hög kvalitet axla ansvaret som Systempartner.

SWECCIS är ett för militär verksamhet anpassat IT-system med stöd för bland annat informationsbehandling, underrättelseanalys, geografisk lägesbild och en webbportal. SWECCIS baseras på en generell informationsinfrastruktur, är moduluppbyggt och kan snabbt anpassas via grunddata för att generera situationsanpassade system. SWECCIS används bland annat av den svenska utlandsstyrkan samt av den svenska insatsledningen.

Under de kommande tre till sju åren kommer Basalt att leverera system för breddinförandet av SWECCIS i hela Försvarsmakten, hantera tredje linans support, förvalta levererade system med funktionstillväxt, genomföra utbildningar och agera driftstöd.

VD Nicklas Haglund bedömer att affären är värd mellan 500 och 1.000 MSEK utslaget på sju år, vilket är den maximala avtalslängden.

– Vi ser framför oss att framöver ytterligare utveckla vår relation med Försvarsmakten och FMV för att tillsammans erbjuda den enskilde försvarsmaktsanställde den bästa möjliga IT-miljön, säger vice VD Peter Löfgren.

Basalt har idag, förutom huvudkontoret i Solna, ett lokalkontor i Enköping – men kommer att kraftigt expandera sin närvaro i Enköping för att kunna verka nära Försvarsmaktens Ledningsregemente och Utvecklingscentrum i Enköping.

Placeringen i Enköping möjliggör för Basalt och dess partner att rekrytera kompetens från hela Mälardalen, inklusive Stockholm, Uppsala och Västerås. Uppskattningsvis kommer, inom de närmaste två åren, ett trettiotal experter inom integration, systemutveckling och IT-säkerhet att behöva rekryteras.

Kontakta oss